Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau- Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas tai pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

 •  pavojaus aplinkai;

 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

 • neteisėtos veiklos fiksavimo;

 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

 • neteisėtu būdu įgyto turto;

 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

 • kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • Kėdainių socialinės globos namuose (KSGN) per vidinįinformacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (elektroninio pašto adresu [email protected]); Rekomenduojsme pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą  odt   pdf    docx  performatais (pasirinktinai).

 • Tiesiogiai KSGN Kompetetingui subjektui - Ūkio padalinio vadovui Sauliui Sinickiui (mob. +37068644711).

 • Kompetetingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

 • Viešai.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

 Pranešimo nagrinėjimo schema

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.                                                                                                                                                                                                                   

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“yra patvirtintas:

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmenimspripažintiems Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Atnaujinimo data: 2023-11-21