Veiklos tikslai ir funkcijos

Kėdainių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Globos namų paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namų stacionare globos padalinyje ir grupinio gyvenimo namų padalinyje apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Mūsų tikslas – tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius  su šeima, artimaisiais, visuomene.

GLOBOS NAMŲ VEIKOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

Globos namų veiklos  tikslai yra:

 • Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir jo geriausią interesą;
 • Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene;
 • Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų savarankišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.

Globos namai, siekdami įgyvendinti veikos tikslus, vykdo šias funkcijas:

 • vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;
 • suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;
 • pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo savarankiškumo lygį;
 • atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas ir vadovaudamiesi socialines apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytu paros finansiniu normatyvu, organizuoja (teikia) maitinimą;
 • organizuoja ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu numatytą paros finansinį normatyvą aprūpina medikamentais;
 • organizuoja globos namų gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;
 • užtikrina sanitarinį, higieninį ir prieš epideminį rėžimą globos namuose;
 • užtikrina saugią, sutvarkytą, globos namų gyventojų specialiesiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą kasdieniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;
 • organizuoja globos namų gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;
 • organizuoja kultūrinių, sporto, prireikus – religinių paslaugų teikimą;
 • suderinę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teikia kitas socialines paslaugas;

globos namai taip pat vykdo šias funkcijas:

 • tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas ir kitą globos namų veiklos dokumentaciją;
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
 • vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;
 • užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų naudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;
 • tvarko globos namų buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdo kitas socialinės globos teikiamą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-09-27