Laikino atokvėpio paslauga

LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGOS TEIKIMAS

KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

          1. Laikino atokvėpio (globos) paslauga trumpalaikės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos (globos) gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.

II SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGOS TEIKIMO TIKSLAS, GAVĖJAI

2. Laikino atokvėpio (globos) paslaugos teikimo tikslas – sudaryti sąlygas artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su asmens priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės asmens priežiūros ir (arba) slaugos.

          3. Laikino atokvėpio (globos) paslaugos gavėjas:

3.1. suaugęs asmuo, kuriam nustatytas ne daugiau kaip 40 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

3.2. senatvės pensinio amžiaus sukakęs asmuo, kuriam nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

3.3. paslauga neteikiama asmenims, kurie serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė.

III SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ

          4. Laikino atokvėpio (globos) paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama nuo 8 val. ir daugiau val. per parą. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė – iki 720 valandų per metus, jei nepanaudotos vienos paslaugos teikimo valandos kitoms paslaugoms teikti.

5. Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (dėl artimojo netekties, skyrybų, sveikatos problemų ir pan.), laikino atokvėpio (globos) paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, nepertraukiamai gali būti teikiama iki 90 parų. Prašymas dėl paslaugos pratęsimo globos namams pateikiamas ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki paslaugos teikimo termino pabaigos.

6. Tarp laikino atokvėpio (globos) paslaugos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo turi būti ne trumpesnė nei 14 dienų pertrauka.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ GAUTI LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGĄ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS, DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PASLAUGAI GAUTI, PATEIKIMAS

7. Raštiškas prašymas gauti laikino atokvėpio (globos) paslaugą pateikiamas gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba globos namams tiesiogiai arba elektroniniu paštu.

8. Asmenys, teikdami prašymą gauti laikino atokvėpio (globos) paslaugą gauti, pateikia šiuos dokumentus ar patvirtintas jų kopijas (jei kreipiasi tiesiogiai, pateikia dokumentų originalus, kurie, padarius jų kopijas, grąžinami; jei kreipiasi paštu, pateikia patvirtintas dokumentų kopijas):

8.1.Neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) darbingumo lygio pažymą;

8.2. Tikslinės grupės asmens, gydančio gydytojo išduotą išrašą, iš medicininių dokumentų (F027/a), kurioje nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, pažymoje taip pat turi būti nurodyta informacija apie asmens psichinę sveikatą. Pažyma turi būti išduota ne ankščiau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki asmens laikino atokvėpio (globos) paslaugos gavimo datos.

8.3. Vartojamus vaistus (psichotropinius, terapinius ar kitus). Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) savarankiškai pasirūpina vaistais viso laikino atokvėpio (globos) paslaugos teikimo metu ir atvykstant juos pateikia vyriausiajai slaugos administratorei.

V SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGAS TEIKIANTYS DARBUOTOJAI

9.  Laikino atokvėpio (globos) paslaugą institucijoje teikia:

9.1. socialiniai darbuotojai;

9.2. individualios priežiūros personalas;

9.3. užimtumo specialistai;

9.4. asmens sveikatos priežiūros specialistai.

VI SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGAS

10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintomis globos namų socialinės globos teikimo kainomis, laikino atokvėpio (globos) paslauga yra mokama (nustatytas paros įkainis). Paros kaina kasmet yra perskaičiuojama.

11. Paslaugos gavėjai už gautas laikino atokvėpio (globos) paslaugas turi apmokėti globos namams pagal pateiktą sąskaitą iki joje nustatyto termino.

12. Laikino atokvėpio (globos) paslauga teikiama pagal dvišalę paslaugų teikimo ir apmokėjimo už paslaugas sutartį, sudarytą tarp paslaugos gavėjo ir globos namų arba trišalę paslaugų teikimo ir apmokėjimo už paslaugas sutartį, sudarytą tarp paslaugos gavėjo, savivaldybės ir globos namų.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Laikino atokvėpio (globos) paslaugą teikiantys globos namai viešai skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie savo veiklą, vykdomus projektus, paslaugų teikimo sąlygas, personalą ir kitą informaciją.

14. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo nustatyta tvarka.

____________________

Atnaujinimo data: 2023-09-27