DIENOS GLOBOS  VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 Dienos globos veiklos tikslai yra:

 • teikti suaugusiems asmenims su proto ir psichine negalia (toliau – paslaugų gavėjas) dienos

socialinės globos paslaugas, užtikrinančias įvairiapusiškus poreikius ir  geriausią interesą;

 • skatinant asmenų integraciją į visuomenę, didinant savarankiškumą visose žmogaus
 • asmenybės funkcionavimo srityse;
 • suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena paslaugų gavėjai, dirbti bei teikti joms pagalbą;

Dienos globos uždaviniai yra:

 • vykdyti dienos socialinės globos paslaugų asmenims ir pagalbos jų šeimos nariams programą;
 • teikti paslaugų gavėjams dienos socialinės globos paslaugas;
 • ugdyti jų socialinius įgūdžius.

Dienos globos funkcijos yra:

 • teikia socialines paslaugas, priskirtas dienos socialinę globą teikiančioms įstaigoms;
 • analizuoja ir vertina paslaugų gavėjo poreikius ir ieško galimybių juos patenkinti;
 • pagal poreikius sudaro individualius socialinės globos planus, užimtumo planus ir jais vadovaujantis teikia paslaugas;
 • organizuoja maitinimą, laisvalaikį, poilsį;
 • formuoja savitvarkos, buitinius, asmens higienos, namų ruošos įgūdžius;
 • rengia Dienos globos veiklos projektus ir juos įgyvendina;
 • vykdo kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos teisės aktams ir šiems  Nuostatams.

DIENOS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJAI

 • dienos globos paslaugų gavėjai – suaugę asmenys su protine ir/ar psichine negalia.
 • dienos globos paslaugų gavėjų amžius yra nuo 18 m.
 • dienos globą nepriimami asmenys, sergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų Dienos globos paslaugų gavėjų sveikatai.

ASMUO, NORĖDAMAS GAUTI  DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS, TURI TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS

Asmuo ar jo globėjas/rūpintojas, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo savivaldybės sprendimu, pateikia šiuos  dokumentus:

 • sprendimas dėl paslaugų asmeniui skyrimo Dienos paslaugoms gauti
 • asmens tapatybės dokumento kopija (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);
 • neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 • savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimas;
 • pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopija arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
 • pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduota forma 027/a.
 • neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvados kopija dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;
 • pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo.
 • Asmens, pageidaujančio gauti Dienos globos paslaugas, gavėjas ar globėjas/rūpintojas pasirašytinai supažindinamas su Dienos socialinės globos vidaus tvarkos taisyklėmis bei pasirašo Atsakomybės pasidalijimo sutartį.

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-11-21