Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją;

5.2. būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos mokymo programas;

5.3. laikytis darbo drausmės tvarkos aprašo nuostatų;

5.4.  būti susipažinusiam su patalpų valymo dezinfekcijos planais;

5.5.  būti susipažinusiam su socialinio darbo padalinio nuostatais, globos namų darbuotojų profesinės etikos ir socialinių darbuotojų etikos kodeksais, su patalpų valymo dezinfekcijos planais;

5.6. gebėti įvertinti gyventojų poreikius, identifikuoti  problemas bei nustatyti prioritetus;

5.7. vadovautis globos namų direktoriaus įsakymais ir nurodymais, globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, globos namų gyventojų, dienos globos lankytojų vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kartu su socialiniu darbuotoju stebi gyventojo /kliento  bendrą fizinę ir psichinę būklę, jo vidinius ir išorinius ryšius;

6.2. padeda gyventojui/klientui realizuoti individualius sugebėjimus, organizuoja laisvalaikio, užimtumo veiklą;

6.3. ruošia gyventoją/klientą maitinimui, atveža ir dalina patiekalus, maitina ar padeda valgyti, paduoda gėrimą, sugirdo skysčius, gyventojui paprašius paruošia arbatą arba kavą;

6.4. surenka maitinimo indus, sutvarko maitinimosi patalpas;

6.5. kartu su gyventoju/klientu dalyvauja kasdieninėje savitarnos, savitvarkos, maisto gaminimo, aplinkos tvarkymo ir kitose organizuojamose veiklose;

6.6. atitinkamai pažymi gyventojui  individualiam naudojimui skirtus drabužius, patalynę, avalynę;

6.7. rūpinasi gyventojų/klientų asmens higiena: padeda gyventojui rengiantis, prausiantis, šukuojantis ir pan., skuta gyventojo plaukuotas vietas ir atlieka higieninį kirpimą, užtikrina jo aprangos švarą ir tvarką bei savalaikį apatinių ir viršutinių drabužių, patalynės keitimą;

6.8. rūpinasi gyventojo/ kliento  kūno švara: prausia gulinčius lovoje, duše, maudo vonioje ir užtikrina saugumą. Nesavarankiškus gyventojus maudo vonioje du dirbantys darbuotojai;

6.9. užtikrina savalaikį sauskelnių keitimą;

6.10. padeda gyventojui/ klientui  tualete ir naudojantis tualetine kėde;

6.11. padeda gyventojui/klientui  judėti, keisti padėtį stovint, sėdint ar gulint;

6.12. padeda gyventojui/klientui naudotis specialiomis priemonėmis: vaikštynėmis, vežimėliais, ir kt.;

6.13. padeda gyventojui/ klientui  naudotis liftu, keltuvu;

6.14. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su globos namų gyventojo/ kliento globėjais/rūpintojais, giminėmis ir artimaisiais;

6.15. lydi gyventojus/klientus  už socialinės globos namų ribų, atlieka jų pagrįstus pavedimus;

6.16. palydi gyventojus/ klientus  į vykdomas užimtumo, sveikatinimo veiklas;

6.17. prižiūri, kad gyventojai/ klientai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių. Apie vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus informuoja socialinį darbuotoją, socialinio darbo padalinio vadovą;

6.18. vadovaujasi vyriausiojo slaugos administratoriaus rekomendacijomis dėl slaugos, higienos, švaros palaikymo;

6.19. įvykus nelaimingam atsitikimui teikia pirmąją medicininę pagalbą;

6.20. vadovaujantis globos namų patalpų valymo dezinfekcijos planu palaiko švarą ir tvarką patalpose ir žino valomų patalpų tipus ir paskirtį, jų valymo būdus ir valymui naudojamą inventorių;

6.21. iškilus gyventojų/klientų saugumo ar sveikatos grėsmei, imasi priemonių jų pašalinimui ir informuoja, socialinio darbo padalinio vadovą;

6.22. pastebėjus gyventojų/klientų sveikatos būklės pakitimus, apie tai nedelsiant informuoja medicinos personalą ir socialinio darbo padalinio vadovą;

6.23. pastebėjus gyventojo/kliento savavališką pasišalinimą, imasi priemonių jo paieškai, informuoja, socialinio darbo padalinio vadovą, padeda gyventojui grįžti į jo gyvenamąją vietą;

6.24. užtikrina tiesioginę gyventojo/ kliento priežiūrą savo darbo valandomis;

6.25. gyventojo/kliento mirties atveju, apie mirtį informuoja slaugytoją, socialinio darbo padalinio vadovą;

6.26. tvarko ir pildo reikiamą dokumentaciją;

6.27. savo kompetencijos ribose dalyvauja ir teikia siūlymus vertinant globos namų gyventojų/ klientų poreikius, apie jų nusiskundimus, pasiūlymus ar pažeidimus informuoja socialinį darbuotoją;

6.28. dirba komandoje su socialiniu darbuotoju, kitais specialistais ir darbuotojais;

6.29. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.30. vaduoja socialinio darbuotojo padėjėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.

Socialinio darbuotojo padėjėjas, galintis valdyti transporto priemonę:

6.31. esant būtinumui, savo darbo valandomis, priskirtoms užduotims ir funkcijoms atlikti, vadovaujantis direktoriaus įsakymu ,,Dėl globos namų darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais be vairuotojo, sąrašo patvirtinimo“, vairuoja transporto priemonę;

6.32. užduoties vykdymui išvažiuoja tik švariu ir techniškai tvarkingu automobiliu, atitinkančiu eismo taisyklių reikalavimus;

6.33. pasirašo kelionės lape apie transporto priemonės priėmimą ir perdavimą;

6.34. transporto priemonę priduoda švarią ir tvarkingą, apie techninius gedimus informuoja ūkio padalinio vadovą.

Socialinio darbuotojo padėjėjas (grožio paslaugoms teikti):

6.35. saugiai dirba su darbo įrankiais ir įrenginiais;

6.36. dezinfekuoja įrankius, laikosi asmens higienos reikalavimų;

6.37. parenka ir naudoja kosmetines priemones ir medžiagas;

6.38. atlieka gyventojų plaukų, rankų priežiūros procedūras;

6.39. atlieka plaukų kirpimus;

6.40. garbanoja, tiesina ir dažo plaukus;

6.41. modeliuoja šukuosenas.

Socialinio darbuotojo padėjėjas (budintis):

6.42.  pildo paros budėjimo lapą, lankytojų registracijos žurnalą;

6.43.  rakina vartus 20.00 val. vakare ir atrakina 7.30 val. ryte;

6.44.  rakina gyvenamojo namo duris vasaros laiku 23.00 val., žiemos – 21.00 val.;

6.45. esant būtinybei iškviečia avarines ar specialiąsias tarnybas ir apie tai informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.46. vykdo keleivinių liftų, keltuvo priežiūrą ir visus su šiais įrenginiais susijusius reikalavimus.