Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

5.     Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo krypties išsilavinimą ar jam prilygintą  išsilavinimą;

5.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, padalinio nuostatais, globos namų darbuotojų profesinės etikos ir socialinių darbuotojų etikos kodeksais;

5.4. vadovautis direktoriaus įsakymais ir nurodymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

5.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo taisykles;

5.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. sprendžia globos namų gyventojų socialinės globos klausimus, nustato gyventojų socialinius poreikius ir supranta jų esmę;

6.2.vertina suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikį;

6.3. ugdo gyventojų socialinius, buitinius, higieninius, maitinimosi ir kultūrinius įgūdžius;

6.4. kontroliuoja švaros ir tvarkos palaikymą gyventojų kambariuose;

6.5. teikia informavimo paslaugas gyventojams, supažindina su globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis ir kontroliuoja jų laikymąsi. Apie vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.6. tarpininkauja tarp gyventojo ir jo socialinės aplinkos, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su gyventojo giminėmis ir artimaisiais;

6.7. apie gyventojų sveikatos būklės pasikeitimus informuoja medicinos personalą ir  socialinio darbo padalinio vadovą;

6.8. lanko gyventojus gydymo įstaigose ir apie gyventojų hospitalizavimą ir išrašymą po gydymo informuoja artimuosius;

6.9. užtikrina, kad gyventojų asmeninės lėšos būtų naudojamos racionaliai;

6.10. kartu su kitais darbuotojais bei pačiu gyventoju supranta, įvertina ir tenkina pagrįstus jo poreikius ir pageidavimus;

6.11. planuoja bei organizuoja individualų darbą bei darbą grupėse taikant socialinio darbo metodus;

6.12. pastebėjus globos namų gyventojo savavališko pasišalinimo atvejį, imasi priemonių jo paieškai, padeda jam grįžti į jo gyvenamąją vietą ir informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.13. užtikrina tiesioginę gyventojo priežiūrą savo darbo valandomis;

6.14. pastebėjus darbo metu viešosios tvarkos pažeidimus, imasi priemonių kad tai nevyktų ir informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.15. įvykus nelaimingam atsitikimui teikia pirmąją medicininę pagalbą;

6.16. apie gyventojo mirtį informuoja artimuosius, o su jais nepavykus susisiekti, organizuoja laidotuves;

6.17. dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose ir pats jas organizuoja,  kartu į šią veiklą įtraukia gyventojus;

6.18. organizuoja komandinį darbą ir dirba komandoje;

6.19. sudaro gyventojų asmens bylas, pildo reikiamą dokumentaciją;

6.20. sudaro pavestų vykdyti funkcijų vykdymo dokumentacijos rinkinį, ruošia savo darbo metinį veiklos priemonių planą ir ataskaitą;

6.21. nustato poreikį ir teikia paraiškas buities, higienos, ūkinėms priemonėms įsigyti;

6.22. nustato poreikį ir teikia paraiškas gyventojų drabužiams ir avalynei įsigyti, o jiems susidėvėjus – teikia nurašymui;

6.23. vykdo trumpalaikės socialinės globos laikino atokvėpio paslaugos veiklą, pildo paslaugai teikti priskirtus dokumentus, teikia paslaugos teikimo metinę ataskaitą;

6.24. užtikrina Globos namų tarybos veiklą, išvadas, rekomendacijas aptaria socialinių darbuotojų susirinkime bei teikia pasiūlymus pavaduotojui ir  socialinio darbo padalinio vadovui;

6.25. pagal kompetenciją atstovauja visus globos namų gyventojus institucijose, įstaigose;

6.26. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.27. dirba komandoje su direktoriaus pavaduotoju, socialinio darbo padalinio vadovu, kitų padalinių vadovais;

6.28. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, socialinio darbo padalinio vadovo pavedimus;

6.29. vaduoja socialinio darbo padalinio vadovą jo atostogų, ligos ar komandiruočių metu.