Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, kokybės vertinimą ir kontrolę;

5.3. vadovautis globos namų nuostatais, socialinio darbo padalinio nuostatais, grupinio gyvenimo namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Gyvenimo namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, turto tvarkymo komisijos nuostatais, globos namų darbuotojų profesinės etikos ir socialinių darbuotojų etikos kodeksais, darbo saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

5.4. turėti nustatytos formos galiojantį ir atitinkantį Gyvenimo namų šildymo katilų kūriko kvalifikacinį pažymėjimą arba įgyti trijų darbo įstaigoje mėnesių laikotarpyje nešildymo sezono metu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą su gyventojais;

5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo taisykles;

5.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. sprendžia gyventojų socialines problemas, nustato gyventojų socialinius poreikius ir supranta jų esmę;

6.2. ugdo gyventojų socialinius, buitinius, higieninius, maitinimosi ir kultūrinius įgūdžius;

6.3. skatina gyventojų socialinę įtrauktį ir integraciją į bendruomenę;

6.4. planuoja bei organizuoja individualų darbą bei darbą grupėse taikant socialinio darbo metodus;

6.5. teikia informavimo paslaugas gyventojams, supažindina gyventojus su Gyvenimo namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis ir kontroliuoja jų laikymąsi. Apie vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.6. savo kompetencijos ribose atstovauja gyventojus, gina jų teises;

6.7. tarpininkauja tarp gyventojo ir jo socialinės aplinkos, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su gyventojo giminėmis ir artimaisiais;

6.8.vertina suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikį;

6.9. stebi gyventojų sveikatos būklę ir organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas:

6.9.1. pablogėjus gyventojų sveikatos būklei, organizuoja šeimos gydytojo konsultacijas darbo metu, kviečia medikus bendruoju pagalbos telefonu 112 nedarbo laiku;

6.9.2. apie gyventojų sveikatos būklės pasikeitimus informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.9.3. saugo ir išduoda gyventojui gydytojo paskirtus medikamentus (nedarbo, švenčių dienomis funkcija perduodama socialinio darbuotojo padėjėjui);

6.9.4. lanko gyventojus gydymo įstaigose ir apie gyventojų hospitalizavimą ir išrašymą po gydymo informuoja artimuosius;

6.9.5. įvykus nelaimingam atsitikimui teikia pirmąją medicininę pagalbą;

6.10. organizuoja gyventojų maitinimą:

6.10.1. sudaro savaitės valgiaraštį;

6.10.2. kartu su gyventojais gamina patiekalus, organizuoja maisto ruošimo darbus;

6.10.3. užsako maisto produktus, rūpinasi jų sandėliavimu;

6.11. pildo dokumentaciją;

6.12. administruoja gyventojų asmens bylas, gyventojų asmens dokumentus;

6.13. sudaro pavestų vykdyti funkcijų vykdymo dokumentacijos rinkinį, ruošia savo darbo metinį veiklos priemonių planą ir ataskaitą;

6.14. už periodinių leidinių prenumeratą atsakingam darbuotojui teikia pageidaujamų gauti periodinių leidinių sąrašą;

6.15.  teikia paraiškas buities, higienos, ūkinėms priemonėms įsigyti;

6.16. teikia paraiškas gyventojų drabužiams ir avalynei įsigyti, o jiems susidėvėjus – teikia nurašymui;

6.17. užtikrina, kad gyventojų asmeninės lėšos būtų naudojamos racionaliai;

6.18. pastebėjus gyventojo savavališko pasišalinimo atvejį, imasi priemonių jo paieškai, padeda jam grįžti į jo gyvenamąją vietą ir informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.19. pastebėjus darbo metu viešosios tvarkos pažeidimus, imasi priemonių kad tai nevyktų ir informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.20. mirus gyventojui informuoja jo artimuosius, o su jais nepavykus susisiekti, organizuoja laidotuves;

6.21. kontroliuoja švaros ir tvarkos palaikymą kambariuose, moko gyventojus palaikyti švarą ir tvarką;

6.22. organizuoja ir dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose;

6.23. esant poreikiui lydi gyventojus į bažnyčią, biblioteką, parduotuvę, kitas įstaigas;

6.24. teikia paraiškas kurui įsigyti, nustatytu laiku ir kokybiškai vykdo pastato patalpų šildymą, kontroliuoja švaros ir tvarkos palaikymą patalpoje, kurioje įrengta šildymo sistema;

6.25. tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.26.  kokybiškai, operatyviai ir savarankiškai priima sprendimus;

6.27. organizuoja komandinį darbą ir sutartinai dirba komandoje;

6.28. pagal kompetenciją vykdo kitus socialinio darbo padalinio vadovo, direktoriaus pavedimus;

6.29. vaduoja socialinį darbuotoją jo atostogų, komandiruočių metu.