Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo krypties išsilavinimą ar jam prilygintą  išsilavinimą;

5.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, padalinio nuostatais, globos namų darbuotojų profesinės etikos ir socialinių darbuotojų etikos kodeksais, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti padalinio darbuotojų darbą;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo taisykles;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.  planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vertina padalinio darbuotojų darbą;

6.2.  siekia rezultatų, teikiant socialines paslaugas, atsako už teikiamų paslaugų kokybę;

6.3. pagal kompetenciją kokybiškai, operatyviai ir savarankiškai priima sprendimus;

6.4.  užtikrina tinkamą socialinių paslaugų teikimą, planavimą ir asmens apgyvendinimą;

6.5.  vykdo socialinių paslaugų kokybės efektyvumo kontrolę;

6.6.  ruošia padalinio metinį veiklos priemonių planą ir ataskaitą;

6.7. sudaro padalinio darbuotojų darbo grafikus, atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.8. rengia padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia tvirtinti globos namų    direktoriui;

6.9.   tvirtina individualius socialinės globos planus ir ataskaitas, kontroliuoja jų vykdymą;

6.10. dalyvauja vertinant globos namų gyventojų socialinius poreikius;

6.11. pagal kompetenciją atstovauja globos namų gyventojų interesus institucijose;

6.12. sprendžia klausimus dėl naujų asmenų atvykimo, globos namų gyventojų laikino išvykimo, pildo gyventojų atvykimo ir išvykimo žurnalą;

6.13. sprendžia klausimus mirus socialinės globos namų gyventojui;

6.14. organizuoja gyventojų užimtumo veiklos kokybę;

6.15. organizuoja kokybišką gyventojų asmens bylų sudarymą nustatyta tvarka, tinkamą saugojimą ir perdavimą archyvuoti;

6.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos ir kitų valstybės investicijų fondų lėšų finansuojamų programų projektus, susijusius su socialinės globos teikimu, taisykles, tvarkos aprašus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius padalinio ir globos namų veiklą;

6.17. teikia direktoriui teikiamų socialinių paslaugų analizę bei  pasiūlymus kokybei gerinti;

6.18. analizuoja socialinio darbo veiklos rodiklius, išvadas bei pasiūlymus teikia direktoriui;

6.19. organizuoja padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijos tobulinimą;

6.20. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.21. dirba komandoje su direktoriaus pavaduotoju, kitų padalinių vadovais;

6.22. teikia direktoriui pasiūlymus dėl darbuotojų priėmimo į darbą/atleidimo iš darbo, materialinio ar kitokio socialinio darbo padalinio darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo;

6.23. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

6.24. vaduoja vyriausiąjį socialinį darbuotoją  jo atostogų, ligos ar komandiruočių metu.