Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.  turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją;

3. būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacijos kėlimo mokymus;

4. būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos mokymo programas;

5. turėti nustatytos formos galiojantį ir atitinkantį Gyvenimo namų šildymo katilų kūriko kvalifikacinį pažymėjimą arba įgyti trijų darbo įstaigoje mėnesių laikotarpyje nešildymo sezono metu;

6. būti susipažinusiam su socialinio darbo padalinio nuostatais, Gyvenimo namų nuostatais, globos namų darbuotojų profesinės etikos ir socialinių darbuotojų etikos kodeksais, patalpų valymo dezinfekcijos planais;

7. gebėti įvertinti gyventojų poreikius, indentifikuoti problemas bei nustatyti prioritetus;

8. pagal kompetenciją vadovautis globos namų socialinio darbo padalinio vadovo, socialinio darbuotojo nurodymais, direktoriaus įsakymais ir nurodymais, globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Gyvenimo namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kartu su socialiniu darbuotoju stebi gyventojo bendrą fizinę ir psichinę būklę, jo vidinius ir išorinius ryšius;

6.2. padeda gyventojui realizuoti individualius sugebėjimus, organizuoja laisvalaikio, užimtumo veiklą, skatina gyventojų socialinę įtrauktį ir integraciją į bendruomenę;

6.3. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su gyventojo giminėmis ir artimaisiais;

6.4. kartu su gyventojais gamina patiekalus, organizuoja maisto ruošimo darbus;

6.5. kartu su gyventojais surenka maitinimo indus, sutvarko maisto gaminimo, maitinimosi patalpas, plauna indus;

6.6. padeda gyventojui rengtis, praustis, šukuotis ir pan.;

6.7. kartu su gyventoju dalyvauja kasdieninėje savitarnos, savitvarkos, maisto gaminimo, aplinkos tvarkymo ir kitose organizuojamose veiklose;

6.8. rūpinasi gyventojų asmens higiena, užtikrina jo aprangos švarą ir tvarką bei savalaikį apatinių ir viršutinių drabužių, patalynės keitimą;

6.9. atsiradus poreikiui, padeda gyventojui tualete ir naudojantis specialiomis pagalbos priemonėmis;

6.10. padeda gyventojui judėti, keisti padėtį stovint, sėdint ar gulint;

6.11. padeda gyventojui naudotis specialiomis techninės pagalbos priemonėmis: vaikštynėmis, vežimėliais ir kt.;

6.12. palaiko švarą ir tvarką patalpose, žino valomų patalpų tipus ir paskirtį, jų valymo būdus bei valymui naudojamą inventorių, žinoma informacija dalinasi su gyventojais, moko juos;

6.13. atitinkamai pažymi gyventojo avalynę, drabužius, patalynę;

6.14.  lydi gyventojus į bažnyčią, biblioteką, parduotuvę, kitas įstaigas;

6.15. prižiūri, kad gyventojai laikytųsi Gyvenimo namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklių. Apie vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus informuoja socialinį darbuotoją ar socialinio darbo padalinio vadovą;

6.16. iškilus gyventojų saugumo ar sveikatos grėsmei, imasi priemonių jų pašalinimui ir informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.17. įvykus nelaimingam atsitikimui teikia pirmąją medicininę pagalbą ir organizuoja medicininę pagalbą;

6.18. pastebėjus gyventojų sveikatos būklės pakitimus, kviečia šeimos gydytoją ar pagalbą bendruoju pagalbos telefonu 112;

6.19. nesant socialinio darbuotojo, saugo ir išduoda gyventojui gydytojo paskirtus medikamentus

6.20. vadovaujasi vyriausiosios slaugytojos rekomendacijomis: dėl slaugos, higienos, švaros palaikymo;

6.21. pastebėjus Gyvenimo namų gyventojo savavališką pasišalinimą, imasi priemonių jo paieškai, informuoja socialinio darbo padalinio vadovą, padeda gyventojui grįžti į jo gyvenamąją vietą;

6.22 savo kompetencijos ribose dalyvauja ir teikia siūlymus vertinant gyventojų poreikius, apie jų nusiskundimus, pasiūlymus ar pažeidimus informuoja socialinį darbuotoją;

6.23. užtikrina tiesioginę gyventojo priežiūrą savo darbo valandomis;

6.24. kai nėra socialinio darbuotojo, gyventojo mirties atveju informuoja artimuosius, o su jais nepavykus susisiekti, organizuoja laidotuves;

6.25. tvarko ir pildo reikiamą dokumentaciją;

6.26. nustatytu laiku ir kokybiškai vykdo pastato patalpų šildymą, prižiūri švarą ir tvarką patalpoje, kurioje įrengta šildymo sistema;

6.27.  dirba komandoje su socialiniu darbuotoju, kitais specialistais ir darbuotojais;

6.28. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.29.  vaduoja socialinio darbuotojo padėjėją jo atostogų, komandiruočių metu.