Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą siuvėjo profesinę kvalifikaciją;

4.2. būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos mokymo programas;

4.3. būti susipažinusiam su globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis,  globos namų darbuotojų veiklos etikos kodeksu;

4.4. vadovautis globos namų direktoriaus įsakymais ir nurodymais, ūkio padalinio vadovo nurodymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pritaikytos spalvos siūlais ir lopais taiso ir lopo minkštą inventorių;

5.2. siūna naujus nesudėtingus gaminius (užuolaidas ir pan.);

5.3. pasiūtus gaminius išlygina, ir pasirašius medžiagų perdavimo dokumentus, perduoda socialinio padalinio vadovui;

5.4. nepalieka be priežiūros įjungtos siuvimo mašinos, lygintuvo;

5.5. neleidžia siuvimo mašina dirbti kitiems asmenims;

5.6. darbo vietoje laikosi švaros, sutvarko siuvyklos patalpas;

5.7. veda nustatytos formos priimamų taisymui ir siuvimui bei grąžinamų sutaisytų ir pasiūtų siuvinių apskaitos žurnalą;

5.8. iškilus gyventojų saugumo ar sveikatos grėsmei, informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

5.9. dalyvauja direktoriaus įsakymu paskirtų komisijų darbe;

5.10. laikosi informacijos konfidencialumo principo;

5.11. laikosi darbo drausmės, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų;

5.12. kokybiškai, tinkamai ir laiku atlieka savo funkcijas ir pavestas užduotis;

5.13. atsako už patikėtą globos namų turtą, tinkamą jo naudojimą ir priežiūrą.

5.14. pagal kompetenciją vykdo kitus ūkio padalinio vadovo pavedimus.