Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.  turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją;

4.2. turėti D kategorijos vairuotojo pažymėjimą, pirmosios medidicininės pagalbos pažymėjimą;

4.3.  žinoti transporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą ir veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui, techninio aptarnavimo periodiškumą, automobilių techninio eksploatavimo taisykles;

4.4.   mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;

4.5. vadovautis globos namų direktoriaus įsakymais ir nurodymais, ūkio padalinio vadovo nurodymais, globos namų nuostatais, globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. darbo metu su savimi turi vairuotojo pažymėjimą, tarnybinio automobilio transporto priemonių registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną, privalomą transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimą  ir patvirtintą automobilio kelionės lapą;

5.2. eksploatuoja globos namų direktoriaus įsakymu priskirtus tarnybinius automobilius ir aprūpina transportu kitus darbuotojus;

5.3. užtikrina, kad priskirti tarnybiniai  automobiliai būtų aprūpinti reikalingomis priemonėmis (vaistinėlė, gesintuvas ir t.t.);

5.4. prieš išvykdamas numatytu maršrutu turi kokybiškai ir laiku atlikti visus transporto priemonės techninio aptarnavimo darbus (atlikti transporto priemonės kasdieninius ir periodinius techninius aptarnavimus);

5.5. baigęs darbą atlieka visus transporto priemonės kasdieninius techninio aptarnavimo reikalavimus, o radus gedimą – jį pašalina;

5.6.  laiku paruošia tarnybinius automobilius techninei apžiūrai;

5.7.  pildo priskirtų tarnybinių automobilių kelionės lapus;

5.8.  taupo automobilių atsargines dalis, kurą, tepalus ir kt.;

5.9. nuolat palaiko švarius tarnybinius automobilius, įskaitant švarų automobilio kėbulą ir tvarkingą automobilio saloną;

5.10.  naudojasi tarnybiniais automobiliais tik darbo tikslais;

5.11.  vairuodamas tarnybinius automobilius laikosi kelių eismo taisyklių reikalavimų;

5.12. informuoja ūkio padalinio vadovą apie tarnybinių automobilių gedimus ir juos laiku pašalina, nesant galimybių pašalinti gedimus savo jėgomis, inicijuoja tarnybinių automobilių remontą;

5.13.  saugo priskirtų tarnybinių automobilių dokumentus;

5.14. prieš mėnesį praneša ūkio padalinio vadovui apie tarnybinių automobilių draudimo poliso, techninės apžiūros talono baigimosi terminą;

5.15. užtikrina savalaikį padangų keitimą, reguliariai tikrina padangų būklę: nusidėvėjimo lygį, slėgį jose. Apie pastebėtus trūkumus nedelsiant informuoja ūkio padalinio vadovą;

5.16.  vykdo  kitus su  padalinio funkcijomis susijusius, ūkio padalinio vadovo  nurodymus bei pavedimus;

5.17.  laikosi darbo drausmės, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų;

5.18. darbo metu pastebėjus viešosios tvarkos, darbo drausmės pažeidimus, informuoja ūkio padalinio vadovą;

5.19. pastebėjus nuklydusius globos namų gyventojus, padeda jiems grįžti į gyvenamą vietą;

5.20. kokybiškai, tinkamai ir laiku atlieka savo funkcijas ir pavestas užduotis;

5.21. laikosi informacijos konfidencialumo principo;

5.22. atsako už patikėtą globos namų turtą;

5.23. užtikrina saugų keleivių ir krovinių vežimą visą kelionės laiką;

5.24. pagal kompetenciją laisvu nuo vairavimo laiku atlieka kitus ūkio darbus;

5.25. pagal kompetenciją vykdo kitus globos namų direktoriaus, ūkio padalinio vadovo pavedimus.