Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.   turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

4.2. gebėti atlikti smulkius santechnikos, vidaus patalpų, įrengimų, inventoriaus remonto (tapetavimo, dažymo, spynų keitimo ir kt.), aplinkos tvarkymo darbus;

4.3.   gebėti tinkamai naudotis darbo įrankiais ( tame tarpe elektriniais ir kitais);

4.4.  žinoti ūkio padalinio nuostatus, globos namų darbuotojų profesinės etikos kodeksą;

4.5. vadovautis globos namų direktoriaus įsakymais ir nurodymais, ūkio padalinio vadovo nurodymais, globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, atlieka nesudėtingus remonto darbus lauke ir viduje;

5.2.  atlieka smulkius santechnikos, vidaus patalpų, įrengimų, inventoriaus remonto (tapetavimo, dažymo, spynų keitimo ir kt.) darbus;

5.3.  tvarko globos namų aplinką, šienauja žolę, valo sniegą, barsto slidžius takus žvyru ir druska;

5.4. prižiūri sanitarinių mazgų būklę – remontuoja ir keičia santechninius įrenginius, atlieka vamzdynų valymą;

5.5.  prižiūri žolės pjovimo techniką, kitus darbo įrankius;

5.6. du kartus per mėnesį valo riebalų gaudyklę;

5.7. žino įrenginių, mechanizmų, inventoriaus ir kitų darbo priemonių, su kuriomis dirba, saugios eksploatacijos instrukcijas;

5.8. įvykus nelaimingam atsitikimui teikia pirmąją medicininę pagalbą;

5.9. darbo metu pastebėjus viešosios tvarkos, darbo drausmės pažeidimus, informuoja ūkio padalinio vadovą;

5.10. pastebėjus nuklydusius globos namų gyventojus, padeda jiems grįžti į gyvenemą vietą;

5.11. laikosi darbo drausmės, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų;

5.12. dalyvauja direktoriaus įsakymu paskirtų komisijų darbe;

5.13. kokybiškai, tinkamai ir laiku atlieka savo funkcijas ir pavestas užduotis;

5.14. laikosi informacijos konfidencialumo principo;

5.15. atsako už patikėtą globos namų turtą;

5.16. pagal kompetenciją vykdo kitus ūkio padalinio vadovo pavedimus;

5.17. vaduoja ūkio darbuotoją jo atostogų metu.