Pareigų aprašymas Spausdinti

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą;

5.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais medicininių ir maitinimo paslaugų planavimą, organizavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, darbo santykius, dokumentų valdymą;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

5.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles (reikalavimus);

5.6.  mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

5.7.  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

5.8.  sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. koordinuoja asmens sveikatos priežiūros padalinio, maitinimo padalinio, bendrųjų reikalų padalinio darbą;

6.2. kontroliuoja ir vertina teikiamų paslaugų kokybę padaliniuose,  organizuoja  anketinę apklausą dėl teikiamų paslaugų kokybės įsivertinimo, renka,  kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis, teikia globos namų direktoriui, padalinių vadovams išvadas, pasiūlymus siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę;

6.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos ir kitų valstybės investicijų fondų lėšų finansuojamų programų projektus, taisykles, tvarkos aprašus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius globos namų veiklą;

6.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigomis prie ministerijos, savivaldybe, globos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. darbo klausimais;

6.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant globos namų veiklos planą ir ataskaitą, veiklos priemonių planą ir ataskaitą;

6.6. pagal kompetenciją organizuoja dokumentų projektų rengimą informacijai teikti suinteresuotoms institucijoms;

6.7. rengia, formuoja ir tvarko globos namų dokumentus licencijavimui;

6.8. rengia dokumentus, susijusius su globos namų gyventojų nekilnojamo turto ir teisių į jį įregistravimu, pardavimu, nuoma;

6.9. pagal kompetenciją konsultuoja klientus;

6.10. vykdo globos namų interneto svetainės priežiūros kontrolę;

6.11. saugo socialinių ir medicininių paslaugų teikimo dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda archyvuoti;

6.12. siekia racionalaus ir taupaus lėšų ir turto naudojimo, veiksmingo globos namų vidaus kontrolės sistemos sukūrimo, jos veikimo ir tobulinimo;

6.13. bendradarbiauja su globos namų padalinių vadovais, dalyvauja organizuojamuose globos namų renginiuose;

6.14. pagal kompetenciją vykdo kitus globos namų direktoriaus pavedimus.