Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. žinoti patalpų higienos reikalavimus;

5.3. žinoti plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį, koncentraciją ir valymo būdus;

5.4. išmanyti patalpų interjero ypatumus, žinoti baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus;

5.5. žinoti ūkio padalinio nuostatus, globos namų darbuotojų profesinės etikos kodeksą;

5.6. vadovautis globos namų direktoriaus įsakymais ir nurodymais, ūkio padalinio vadovo nurodymais, globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. laikantis higienos reikalavimų patalpas valo drėgnu būdu ir siurbliu;

6.2. skirtingais valymo įrankiais valo patalpas, kabinetus, WC patalpas;

6.3. valo dulkes nuo baldų, palangių, šviestuvų, paveikslų ir kitų paviršių;

6.4. tvarko patalpas po įvairių renginių;

6.5. valo laiptinių, kabinetų, bendrųjų patalpų langus;

6.6. į nustatytą vietą išneša iš patalpų šiukšles;

6.7.  esant būtinumui dezinfekuoja liečiamus paviršius (turėklus, durų rankenas, elektros jungiklius ir kt.)

6.8. pastebėjus baldų, sienų, durų, santechnikos ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoja ūkio padalinio vadovą;

6.9. pastebėjus nuklydusius globos namų gyventojus, padeda jiems grįžti į gyvenamą vietą;

6.10. laikosi darbo drausmės;

6.11. darbo metu pastebėjus viešosios tvarkos pažeidimus, informuoja ūkio padalinio vadovą;

6.12. dalyvauja direktoriaus įsakymu paskirtų komisijų darbe;

6.13. vaduoja valytoją jo atostogų, ligos metu.