Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

 5.     Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 5.1. turėti  ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

 5.2.  žinoti ir  vadovautis galiojančia medicinos norma MN 21:2000,  globos namų nuostatais, padalinio nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijomis;

5.3. išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus;

5.4. žinoti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje, asmens higienos reikalavimus, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus

5.5. mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus;

5.6.  gebėti bendrauti su žmonėmis, turinčiais psichinę ir protinę negalią.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. savarankiškai arba vadovaujant slaugos specialistui slaugo pacientus;

6.2. paruošia ir prižiūri slaugos priemones;

6.3. renka duomenis (sveria, matuoja ūgį, kūno temperatūrą, stebi ir skaičiuoja pulsą, odos spalvą, kvėpavimą);

6.4. padeda atliekant procedūras ir slaugant (stebi diurezę, prižiūri kateterius, reaguoja į paciento signalus, stebi infuzijas, stebi karščiuojančius pacientus, įvertinęs paciento individualius poreikius bendrauja su pacientu, prižiūri neramius pacientus, stebi pacientą pagal slaugos specialisto nurodymus);

6.5. maitina pacientus (prižiūri, ar padeda valgyti, surenka indus, sugirdo skysčius);

6.6. užtikrina higienines paciento reikmes ( moko asmens higienos, kloja lovą, keičia patalynę, rūbus, rūpinasi kūno švara, burnos higiena, prausia ir maudo, užtikrina saugumą, skuta, atlieka higieninį manikiūrą ir pedikiūrą);

6.7. tvarko sekretą ir išskyras (stebi vemiančius, surenka bandinius tyrimams, stebi tuštinimąsi ir šlapinimąsi, skaičiuoja diurezę, padeda pacientui tualete, keičia sauskelnes);

6.8. vykdo saugos darbe  taisyklių ir higienos normų reikalavimus;

6.9. padeda pacientui judant (guldo ir kelia, padeda judėti, keisti padėtį, skatina ir drąsina pacientą judėti, veda pasivaikščioti);

6.10. pagal kompetenciją vykdo kitus padalinio vadovo pavedimus;

6.11. tobulina profesinę kvalifikaciją;

6.12. saugo patikėtą informaciją;

6.13. vaduoja slaugytojo padėjėją jo atostogų, komandiruočių metu.