Pareigų aprašymas Spausdinti

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.  Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą, būti įgijęs gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją baigus universitetines medicinos studijas ir psichiatrijos rezidentūrą;

5.2.   turėti galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;

5.3.  vadovautis psichikos sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, būti susipažinusiam su psichiatrijos mokslo ir praktikos naujovėmis, bendraisiais medicinos normų reikalavimais, galiojančia  medicinos norma Lietuvos medicinos normą MN 53:2019 „Gydytojas psichiatras“MN 53:2005, globos namų nuostatais, asmens sveikatos priežiūros padalinio nuostatais, globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

5.4. turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

5.5. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;

5.6. mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo veiklą;

5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, ir rengti išvadas;

5.8. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.2. nepriskirtais gydytojo psichiatro kompetencijai atvejais siunčia  pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistą:

6.3. tvarko medicinos praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.4. taiko tik įteisintus Lietuvoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;

6.5. išrašo receptus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

6.6. išduoda asmens sveikatos  pažymėjimus, pažymas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

6.7. diagnozuoja ir gydo psichikos sutrikimus ir  jų komplikacijas;                                 

6.8.  nustatyto psichikos sutrikimus, dėl kurių reikia nutraukti ilgesnį nei 12 savaičių nėštumą;

6.9. atlieka laikinojo nedarbingumo ekspertizę;

6.10. siunčia  asmenį į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos;

6.11. nustato medicinines indikacijas ir kontraindikacijas dėl asmens apgyvendinimo socialinės globos  įstaigoje;

6.12. dirba su įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

6.13. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisė aktų nustatyta tvarka;

6.14. tobulina profesinę kvalifikaciją;

6.15. pagal kompetenciją vykdo kitus asmens sveikatos priežiūros padalinio, globos namų direktoriaus pavedimus.