Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.  turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti išklausiusiam privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, pasitikrinęs sveikatą ir turintis tai patvirtinančius pažymėjimus.

5.3. būti susipažinusiam su globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, maitinimo padalinio nuostatais, globos namų darbuotojų veiklos etikos kodeksu; vadovautis Gerosios higienos praktikos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir nurodymais, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

5.4. žinoti maitinimo padalinyje esančių įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. švariai ir tvarkingai valo virtuvės patalpas, virtuvės įrenginius, plauna indus;

6.2. valo ir ruošia daržoves patiekalų gamybai;

6.3. atneša į virtuvę pakuotes su produktais, jas atidaro;

6.4. taupiai naudoja plovimo, dezinfekavimo ir kitas švaros priemones;

6.5. palaiko švarą ir tvarką savo darbo vietoje;

6.6. tausoja darbo drabužius, inventorių, darbo priemones;

6.7. dalyvauja direktoriaus įsakymu paskirtų komisijų ir darbo grupių darbe;

6.8. įvykus įrengimų gedimui informuoja maitinimo padalinio vadovą;

6.9. laikosi darbo drausmės;

6.10. vaduoja virtuvės darbininką jo ligos ar komandiruočių metu.