Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.   turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos mokymo programas;

5.3. išmanyti sandėlio darbo organizavimo tvarkas, būdus, apsaugos reikalavimus,  mokėti sandėlio dokumentų įforminimo, saugojimo bei turto apskaitos tvarkas;

5.4. būti susipažinęs su patalpų valymo dezinfekcijos planais;

5.5.  gebėti  įvertinti gyventojų buities paslaugų poreikį, organizuoti ir užtikrinti jų kokybišką teikimą;

5.6. vadovautis globos namų ūkio padalinio vadovo, direktoriaus įsakymais ir nurodymais, globos namų nuostatais, ūkio padalinio nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis,  darbuotojų etikos kodeksu, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. teisės aktų nustatyta tvarka į sandėlį priima, iš jo išduoda turtą, užtikrina jo saugumą;

6.2. tikrina turto gavimą patvirtinančius dokumentus, reikalauja, kad dokumentai būtų tinkamai įforminti;

6.3. tikrina gauto turto pakuotes, priima be išorinių defektų;

6.4. vadovaudamasis globos namų patvirtintomis tvarkomis ir taisyklėmis, tvarko gauto turto apskaitą, pildo  priėmimo ir išdavimo dokumentus;

6.5. tikrina nuolat turto likučius, derina su buhalteriniais dokumentais;

6.6. atsakingiems darbuotojams asmens higienos, švaros palaikymo, slaugos priemones išduoda pagal patvirtintus normatyvus ir/arba  kitus direktoriaus patvirtintus dokumentus;

6.7. sužymi gautą aprangą ir patalynę;

6.8. pildo daiktalapius skirtus globos namų gyventojų aprangos ir patalynės apskaitai;

6.9. organizuoja ir vykdo aprangos ir patalynės skalbimą, valymą bei taisymą;

6.9.1. priima, paruošia, sutvarko nešvarią aprangą ir patalynę, perduoda skalbti ir valyti;

6.9.2. priima iš skalbimo ir valymo paslaugą teikiančios įmonės švarią aprangą ir patalynę, išrūšiuoja, išskirsto ir išduoda atsakingiems darbuotojams;

6.9.3. priima ir organizuoja gyventojų avalynės išvežimą taisymui;

6.10. atlieka aprangos ir patalynės, sauskelnių, asmens higienos, dezinfekavimo ir valymo inventoriaus/priemonių poreikio vertinimą;

6.11. vykdo aprangos ir patalynės, sauskelnių, asmens higienos, dezinfekavimo ir valymo inventoriaus/priemonių užsakymą;

6.12. vykdo darbuotojų darbo rūbų, saugos priemonių poreikio vertinimą, užsakymą, jų išdavimą atsakingiems darbuotojams;

6.13. vykdo darbo priemonių siuvėjui poreikio vertinimą, užsakymą, jų išdavimą atsakingiems darbuotojams;

6.14. reguliariai užpildo skysto muilo, dezinfekavimo priemonių dozatorius;

6.15. dirba komandoje su specialistais, kitais darbuotojais;

6.16. žino valomų patalpų tipus ir paskirtį, jų valymo būdus ir valymui naudojamą inventorių;

6.17. raštu ūkio padalinio vadovui teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo;

6.18. raštu ūkio padalinio vadovą informuoja apie nekokybiškai teikiamas skalbyklos paslaugas;

6.19.  vadovaudamasis globos namų patvirtintomis tvarkomis ir taisyklėmis tvarko ir pildo reikiamą dokumentaciją;

6.20. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius ūkio padalinio vadovo ir direktoriaus pavedimus;

6.21. savo kompetencijos ribose, kokybiškai, operatyviai ir savarankiškai priima sprendimus;

6.22. analizuoja savo veiklą, ūkio padalinio vadovui pateikia savo atliktų funkcijų veiklos ataskaitą;

6.23. laikosi darbo drausmės, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų;

6.24. kokybiškai, tinkamai ir laiku atlieka savo funkcijas ir pavestas užduotis;

6.25. saugo konfidencialią informaciją

6.26. atsako už patikėtą globos namų turtą, jo saugojimą,  tinkamą naudojimą ir priežiūrą.