Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti specialųjį išsilavinimą arba būti baigus dietinių patiekalų virėjo specializacijos kursus, įgijus dietinių patiekalų virėjo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip IV virėjo kvalifikacinę kategoriją.

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų virėjo darbo patirtį;

5.3. būti išklausiusiam privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, pasitikrinęs sveikatą ir turintis tai patvirtinančius pažymėjimus;

 5.4. vadovautis Gerosios higienos praktikos taisyklėmis, būti susipažinusiam su globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, maitinimo padalinio nuostatais, globos namų darbuotojų veiklos etikos kodeksu, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal sudarytą valgiaraštį ir patiekalų gamybos technologines korteles planuoja ir organizuotai atlieka reikalingus maisto gamybos darbus, laikosi patiekalų ruošimo receptūrų;

6.2.  priima patiekalų gamybai tik kokybiškus maisto produktus ir žaliavas;

6.3.  užtikrina maisto gaminimo kokybę ir patiekimą globos namų gyventojams;

6.4. užtikrina šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo) trukmę ir temperatūrą;

6.5. žino paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus;

6.6.  palaiko švarą ir tvarką savo darbo vietoje;

6.7.  tausoja darbo drabužius, inventorių, darbo priemones;

6.8.  dalyvauja direktoriaus įsakymu paskirtų komisijų ir darbo grupių darbe;

6.9.  įvykus įrengimų gedimui informuoja maitinimo padalinio vadovą;

6.10. laikosi darbo drausmės;

6.11. vaduoja virėją, sandėlininką jo ligos ar komandiruočių metu.