Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.  turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą virėjo  kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 2 metų virėjo darbo patirtį;

5.2. būti išklausiusiam privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, pasitikrinęs sveikatą ir turintis tai patvirtinančius pažymėjimus;

5.3. išmanyti ir mokėti sandėlių dokumentų įforminimo tvarką ir būdus, sandėlio  organizavimo instrukcijas, nuostatus ir kitus teisės aktus bei turto sandėliavimo ir apsaugos reikalavimus;

5.4. vadovautis globos namų nuostatais, maitinimo padalinio nuostatais, darbuotojų veiklos etikos kodeksu, higienos praktikos taisyklėmis, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo drausmės, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.  teisės aktų nustatyta tvarka priima ir saugo globos namams skirtas maisto prekes;

6.2. išduoda maitinimo padalinio virėjui skirtas maisto prekes;

6.3. tikrina gautų maisto prekių dokumentus, žiniaraščius, priėmimo aktus, reikalauja tinkamo gautų maisto prekių dokumentų įforminimo;

6.4. tikrina gautų maisto prekių pakuotes, priima be išorinių defektų;

6.5. tvarko gautų maisto prekių apskaitą;

6.6. pildo prekių ir medžiagų priėmimo ir išdavimo dokumentus;

6.7. pildo buhalterinės apskaitos dokumentus, kitą reikiamą dokumentaciją;

6.8. tikrina maisto prekių likučius, suderina su buhalterijos duomenimis;

6.9. praneša maitinimo padalinio vadovui apie visus trūkumus, išaiškėjusius vykdant pareigas ir    teikia siūlymus jiems šalinti;

 6.10. pagal sudarytą valgiaraštį padeda virėjui organizuotai atlikti reikalingus maisto gamybos darbus;

6.11. žino paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo sumažėjimo procentus;

6.12. dalyvauja atliekant inventorizacijas, patikrinimus;

6.13. dalyvauja direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos darbe;

6.14. tausoja įstaigos nuosavybę,  laikosi nustatytos turto bei dokumentų saugojimo tvarkos;           

6.15. laikosi darbo drausmės, informacijos konfidencialumo principo;

6.16. dirba komandoje su padalinio darbuotojais;

6.17. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.18. vykdo kitus direktoriaus ir maitinimo padalinio vadovo pavedimus;

6.19. vaduoja maitinimo padalinio vadovą ir virėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.