Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 5. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs ergoterapeuto  profesinę  kvalifikaciją;

5.2. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją;

5.3. turėti ergoterapeuto spaudą, kurio numeris suteiktas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.4. laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų rekomendacijų, galiojančia medicinos norma MN 125:2016, globos namų nuostatais, padalinio nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbų saugos instrukcijomis ir kt.;

5.5.  gebėti bendrauti su žmonėmis, turinčiais psichinę ir protinę negalią;

5.6. gebėti kritiškai mąstyti stresinėse situacijose, iškylančiose procedūrų atlikimo metu (gyventojo epilepsijos priepuolių metu, esant kvėpavimo takų funkcijų sutrikimams ir pan.) ir priimti tinkamus sprendimus;

5.7. gebėti valdyti ir spręsti konfliktus ar konfliktines situacijas, kylančias tarp įstaigos gyventojų, darbuotojo ir gyventojo.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. renka, analizuoja ir kritiškai vertina informaciją apie paciento sveikatos būklę;

6.2. sudaro ergoterapijos planus, individualias programas;

6.3. parenka, pritaiko ergoterapijos priemones bei įvertina jų poveikį;

6.4. atlieka individualias ergoterapijos (užsiėmimus) procedūras;

6.5. parenka, vykdo, koreguoja ergoterapijos programą bei vertina jos efektyvumą;

6.6. pagal paciento sveikatos būklę keičia ar nutraukia užsiėmimus, vertina jų efektyvumą;

6.7. teikia pirmąją medicinos pagalbą;

6.8. vertina ir lavina motorinius, pažintinius, socialinius, psichoemocinius, mokymosi ir vykdomuosius įgūdžius;

6.9. taiko tik įteisintus Lietuvos Respublikoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;

naudoja tik teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus; užtikrinti, kad medicinos prietaisai būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos prietaisais pateikiama informacija;

6.10. propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones;

6.11. analizuoja ir koreguoja asmens kasdienio gyvenimo įpročius ir vaidmenis;

6.12. skatina gyventojo motyvacija keisti gyvenimo įpročius;

6.13. parenka ir pritaiko technines ir medicinines pagalbos priemones ir moko jomis naudotis;

6.14. taiko šilumos ir šalčio terapiją;

6.15. vertina funkcinį savarankiškumą;

6.16. bendradarbiauja su kitais komandos nariais, socialiniais darbuotojais siekiant apsaugoti sveikatą, gyvenimo kokybę bei aktyvų dalyvavimą veikloje;

6.17. konsultuoja ir teikia patarimus komandoms nariams ergoterapijos klausimais;

6.18. informuoja ir konsultuoja fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos pritaikymo klausimais;

6.19. pildo įstaigoje  reglamentuotą dokumentaciją ir pateikia metines ataskaitas vyriausiajam slaugos administratoriui);  

6.20. tobulina profesinę kvalifikaciją;

6.21. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintų komisijų darbe;

6.22. laikosi informacijos konfidencialumo principo;

6.23. pagal kompetenciją vykdo kitus padalinio vadovo pavedimus;

6.24. vaduoja kineziterapeutą jo atostogų, komandiruočių metu, pagal leidžiama ergoterapeuto kompetenciją;

6.25. užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą.