Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2.  turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

5.3. būti nepriekaištingos reputacijos (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 str.)

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisykles, asmens duomenų apsaugą;

5.5.  išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai;

5.6.  mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 5.7.  mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja ir atlieka globos namų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

6.2. rengia globos namų viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus;

6.3. kartu su globos namų darbuotojais, inicijuojančiais prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, derina technines specifikacijas, pirkimo sutarčių projektus;

6.4. priima, registruoja globos namų viešųjų pirkimų iniciatorių parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti;

6.5. registruoja visus per kalendorinius metus atliktus mažos vertės pirkimus mažos vertės pirkimų registracijos žurnale, tvarko vykdomų pirkimų dokumentų registrą;

6.6. registruoja iš Centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją (CPO) per kalendorinius metus atliktus pirkimus registracijos žurnale, tvarko Centro vykdomų pirkimų iš arba per CPO dokumentus;

6.7. rengia ir direktoriui teikia tvirtinti   einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą;

6.8. skaičiuoja globos namų vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes teisės aktų nustatyta tvarka;

6.9. registruoja vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą;

6.10. organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą, teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;

6.11. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;

6.12. pagal kompetenciją konsultuoja globos namų darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

6.13. pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu ir/ar žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;

6.14. siekiant užtikrinti globos namų vidaus dokumentų susijusių su pirkimais atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka nuolatinę teisės aktų reglamentuojančių pirkimus stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu globos namuose, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;

6.15. rengia ir pagal poreikį atnaujina globos namų supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų;

6.16. dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;

6.17. atsako į interesantų klausimus;

6.18. reikalauja, kad iniciatoriai laiku vykdytų įsipareigojimus;

6.19. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų darbe;

6.20. laikosi informacijos konfidencialumo principo;

6.21. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.22. dalyvauja globos namuose organizuojamuose renginiuose;

6.23. tausoja globos namų nuosavybę, laikosi nustatytos turto bei dokumentų saugojimo tvarkos;

6.24. pagal kompetenciją vykdo kitus globos namų direktoriaus ir bendrųjų reikalų padalinio vadovo pavedimus.