Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų arba įgytą kvalifikaciją kultūros, meno ar sporto srityje;

5.2. būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos mokymo programas;

5.3. būti susipažinusiam su socialinio darbo padalinio nuostatais, globos namų darbuotojų profesinės etikos ir socialinių darbuotojų etikos kodeksais;

5.4.  gebėti įvertinti gyventojų poreikius, indentifikuoti problemas bei nustatyti prioritetus;

5.5.  gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą su globos namų gyventojais;

5.6.  būti iniciatyviu, gebėti kūrybiškai organizuoti savo darbą;

5.7.  gebėti atskleisti ir realizuoti  gyventojų talentus ir gebėjimus;

5.8. vadovautis globos namų direktoriaus įsakymais ir nurodymais, globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pasiruošia ir organizuoja gyventojų užimtumo, laisvalaikio, sporto, darbinę veiklą ir pramoginius renginius;

6.2. ieško ir įgyvendina inovatyvias gyventojų užimtumo veiklos organizavimo formas bei metodus;

6.3. rengia užimtumo programas, atsižvelgiant į gyventojų gebėjimus, amžių, poreikį ir jas įgyvendina;

6.4. organizuoja ir dalyvauja laisvalaikio ir užimtumo projektuose;

6.5. sudaro sąrašą darbui reikalingų priemonių pagal sudarytas užimtumo programas ir teikia socialinio darbo padalinio vadovui;

6.6. padeda gyventojams tenkinti jų saviraiškos bei saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus, formuoti saugos darbe įgūdžius, ugdyti socialinius ir buitinius įgūdžius;

6.7. tarpininkauja tarp gyventojo ir jo socialinės aplinkos, sprendžia iškylančias problemas;

6.8. pastebėjus socialinės globos namų gyventojo savavališko pasišalinimo atvejį, imasi priemonių jo paieškai, padeda grįžti jam į gyvenamą vietą ir apie tai informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.9. pastebėjus darbo metu viešosios tvarkos pažeidimus, imasi priemonių, kad tai nevyktų ir informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.10. prižiūri, kad gyventojai laikytųsi globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklių. Apie vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.11. užtikrina tiesioginę gyventojo priežiūrą savo darbo valandomis;

6.12. iškilus gyventojų saugumo grėsmei, imasi priemonių jų pašalinimui ir apie tai informuoja socialinio darbo  padalinio vadovą;

6.13. įvykus nelaimingam atsitikimui teikia pirmąją medicininę pagalbą;

6.14. pastebėjus gyventojų sveikatos būklės pakitimus, apie tai nedelsiant informuoja medicinos personalą ir socialinio darbo padalinio vadovą;

6.15. dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose ir pats jas organizuoja,  kartu į šią veiklą įtraukia globos namų gyventojus;

6.16. sudaro, tinkamai pildo pavestų funkcijų vykdymo dokumentacijos rinkinį, ruošia savo darbo metinį veiklos priemonių planą ir ataskaitą;

6.17. analizuoja savo veiklą ir su rezultatais supažindina socialinius darbuotojus, užimtumo specialistus, vyriausiąjį socialinį darbuotoją ir socialinio darbo padalinio vadovą;

6.18. bendradarbiauja ir dirba komandoje su kitais specialistais ir darbuotojais;

6.19. tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.20. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius globos namų direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, socialinio darbo padalinio vadovo, vyriausiojo socialinio darbuotojo pavedimus;

6.21. pagal kompetenciją kokybiškai, operatyviai ir savarankiškai priima sprendimus;

6.22. teikia pasiūlymus socialinio darbo padalinio vadovui, vyriausiajam socialiniam darbuotojui dėl gyventojų užimtumo veiklos tobulinimo;

6.23. vaduoja  užimtumo specialistą jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.