Pareigų aprašymas Spausdinti

         BENDRŲJŲ REIKALŲ PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. priskirtoms funkcijoms atlikti būtinas

5.1.1 ne žemesnis vadybos ir verslo arba finansų ir apskaitos krypčių aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.1.2. ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo valstybės įstaigose patirtis;

5.2. išmanyti ir gebėti savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, nutarimais ir kitais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų organizavimą,  buhalterinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą, administracinį ūkinį darbą, viešuosius pirkimus; globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, padalinio nuostatais, globos namų darbuotojų veiklos etikos kodeksu, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu, pagrindinėmis MS Offise programinio paketo programomis, globos namuose veikiančiomis finansų apskaitos ir valdymo bei mokėjimo informacinėmis sistemomis;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

5.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti padalinio darbuotojų darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Padalinio vadovas

6.1.1. organizuoja Padalinio darbą, formuoja Padalinio darbuotojams ilgalaikes ir kasdienines užduotis, kontroliuoja ir vertina jų vykdymą, siekiant užtikrinti efektyvų ir darnų Padalinio darbą bei savalaikį ir kokybišką pavedimų atlikimą, rengia ataskaitas;

6.1.2. rengia ir teikia pasiūlymus su Padalinio veikla susijusiais klausimais;

6.1.3. pagal kompetenciją koordinuoja globos namų direktoriaus sprendimų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena bei finansų valdymu, rengimą arba, prireikus rengia sprendimų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos bei finansų valdymo;

6.1.4. renka, analizuoja ir susistemina informaciją apie asignavimų poreikį globos namų  programoms ir priemonėms įgyvendinti;

6.1.5. rengia globos namų įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatų projektus ir kitą medžiagą, reikalingą globos namų biudžeto projektui sudaryti;

6.1.6. atsižvelgiant į patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas gaunamas lėšas parengia globos namų vykdomų programų ir priemonių sąmatas ir pateikia steigėjui;

6.1.7. užtikrina, kad globos namų įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatos būtų sudarytos vadovaujantis sąmatų sudarymą reglamentuojančiais teisės aktais;

6.1.8. koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją;

6.1.9. koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus;

6.1.10. atlieka duomenų teikimo ir nekilnojamųjų objektų tvarkytojo funkcijas Valstybės informacinės paieškos sistemoje;

6.1.11. koordinuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano sudarymą, jo vykdymą ir kontrolę;

6.1.12. kontroliuoja vykdomų viešųjų pirkimų procedūras ir parengtus dokumentus;

6.1.13. analizuoja globos namų, viešųjų pirkimų, dokumentacijos bei informacijos srautų valdymo procesus, inicijuoja jų tobulinimą ir tinkamą reglamentavimą, teikia siūlymus;

6.1.14. koordinuoja globos namų direktoriaus ir darbuotojų komandiruočių dokumentų įforminimą;

6.1.15. koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą, su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą, teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą, direktoriaus sprendimų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą;

6.1.16. kontroliuoja globos namų dokumentacijos plano rengimą, dokumentų rengimą, saugojimą bei apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.1.17. teikia nuomonę dėl darbo apmokėjimą ir darbo garantijas reglamentuojančių teisės aktų taikymo;

6.1.18. koordinuoja su personalo administravimu susijusias funkcijas;

6.2. vyriausiasis buhalteris (iki 2021 m. gruodžio 31 d.)

6.2.1. atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, teikia globos namų direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais;

6.2.2. organizuoja turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą ir tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, kitų teisės aktų nuostatas ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi;

6.2.3. vykdo atsiskaitymus (mokėjimus) pavedimais su Valstybiniu socialinio draudimo fondu, valstybės biudžetu, Valstybine mokesčių inspekcija, tiekėjais, rangovais ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis per bankus ir VBAMS sistema;

6.2.4. teikia asignavimų poreikio prognozę VBAMS sistema, kad laiku būtų gautos lėšos valstybės biudžeto programoms finansuoti;

6.2.5. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus globos namų direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

 6.2.6. sudaro globos namų biudžeto ir finansinių atskaitų rinkinius ir teikia steigėjo nustatyta tvarka ir terminais;

6.2.7. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

6.3. pagal savo kompetenciją užtikrina pavaldžių darbuotojų mokymą bei motyvavimą, rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos kokybiškai ir laiku atlikti jų pareigybėms priskirtas funkcijas;

6.4. teikia pasiūlymus direktoriui dėl tiesiogiai pavaldžių  darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš pareigų, skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo, rengia padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus, darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką;

6.5. kontroliuoja kaip padalinio darbuotojai laikosi darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų;

6.6. neatskleidžia tarnybinių paslapčių  ir kitos konfidencialios informacijos;

6.7. dirba komandoje su kitų padalinių vadovais, dalyvauja organizuojamuose globos namų renginiuose;

6.8. savo kompetencijos ribose vykdo direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu.