Pareigų aprašymas Spausdinti

          VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip ekonomikos, vadybos, verslo, finansų arba apskaitos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje finansų arba apskaitos srityje;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais dokumentais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir nutarimais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą;

5.4. mokantis dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, kompiuterinėmis apskaitos programomis Labbis, Navision, Bonus, VSAKIS;

5.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles;

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

5.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti padalinio darbuotojų darbą;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja bei vadovauja buhalterinės apskaitos padalinio darbui, užtikrina racionalų darbo laiko panaudojimą, visų užduočių atlikimą laiku ir kvalifikuotai;

6.2. sudaro padalinio darbo planus ir užtikrina jų vykdymą, rengia ataskaitas;

6.3. atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, teikia globos namų direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais;

6.4. organizuoja turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą ir tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, kitų teisės aktų nuostatas ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi;

6.5. rengia programų sąmatas, užtikrina patvirtintų sąmatos teisingą vykdymą;

6.6. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

6.7. vykdo atsiskaitymus (mokėjimus) pavedimais su Valstybiniu socialinio draudimo fondu, valstybės biudžetu, Valstybine mokesčių inspekcija, tiekėjais, rangovais ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis per bankus ir VBAMS sistema;

6.8. teikia asignavimų poreikio prognozę VBAMS sistema, kad laiku būtų gautos lėšos valstybės biudžeto programoms finansuoti;

6.9. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus globos namų direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

6.10. sudaro globos namų biudžeto ir finansinių atskaitų rinkinius ir teikia asignavimų valdytojui nustatyta tvarka ir terminais;

6.11. užtikrina tinkamą apskaitos dokumentų, registrų saugojimą, bylų tvarkymą  ir pridavimą į archyvą;

6.12. kontroliuoja kad pavaldūs darbuotojai laikytųsi darbo saugos, gaisrinės saugos reikalavimų;

6.13. pagal savo kompetenciją užtikrina pavaldžių darbuotojų mokymą bei motyvavimą, rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos kokybiškai ir laiku atlikti jų pareigybėse priskirtas funkcijas;

6.14. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, mokymuose;

6.15. teikia pasiūlymus direktoriui dėl tiesiogiai pavaldžių  darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš pareigų, skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo, rengia padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus, darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką;

6.16. bendradarbiauja su kitų padalinių vadovais, dalyvauja organizuojamuose globos namų renginiuose;

6.17. pagal kompetenciją vykdo kitus direktoriaus pavedimus;

6.18. vyriausiojo buhalterio funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu atlieka direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.