Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.   turėti aukštesnįjį arba aukštąjį medicininį  išsilavinimą;

5.2. turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika;

5.3.   gebėti bendrauti su žmonėmis turinčiais psichinę ar  proto negalią;

5.4. laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių teisės aktų rekomendacijų, galiojančia medicinos norma MN 21:2011, globos namų nuostatais, asmens sveikatos priežiūros padalinio nuostatais, globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

            ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.   Šias pareigas einantis darbuotojas  vykdo šias funkcijas:

6.1. teikia pirmąją, būtiną ir savalaikę medicinos pagalbą, užtikrina gyventojų visapusišką ir kokybišką slaugą;

6.2. vykdo gydytojų nurodymus slaugant ir gydant gyventojus;

6.3. kvalifikuotai atlieka  visas būtinas procedūras;

6.4. pildo nustatytą medicininę  dokumentaciją;

6.5.  laikosi asmens higienos ir sanitarinio režimo reikalavimų;

6.6. tinkamai įvertina slaugomo gyventojo elgesio pasikeitimus, emocinę būseną (pyktį, sielvartą  ir kt), apie tai informuoja gydytoją;

6.7. laikosi informacijos konfidencialumo principo;

6.8. iškilus grėsmei gyventojo gyvybei ar sveikatai, savo kompetencijos ribose teikia jam neatidėliotiną pagalbą;

6.9. dalyvauja sveikatos mokymo programose, tobulina savo kompetenciją kursuose, seminaruose;

6.10. pagal kompetenciją vykdo asmens sveikatos priežiūros padalinio vadovo, globos namų direktoriaus pavedimus;

6.11. vaduoja slaugytoją jo atostogų, komandiruočių metu.