Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FINANSŲ VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip ekonomikos, vadybos, verslo, finansų arba apskaitos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais dokumentais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir nutarimais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą, disponavimą;

5.3. mokantis dirbti kompiuteriu, pagrindinėmis MS Offise programinio paketo programomis, globos namuose veikiančiomis finansų apskaitos ir valdymo bei mokėjimo informacinėmis sistemomis;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tvarko ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą (amortizaciją);

6.1.1. išrašo pajamų, įvedimo į eksploataciją, išlaidų ir nurašymo dokumentus;

6.1.2. surašo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto korteles, registruoja registre;

6.1.3. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną skaičiuoja ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą ir nematerialiojo turto amortizaciją, sudaro suvestinį nusidėvėjimo žiniaraštį;

6.1.4. kiekvieno ketvirčio paskutinę dieną sudaro ilgalaikio turto sąrašus, suderina su atsakingais už patikėtą turtą darbuotojais;

6.2. tvarko trumpalaikio turto apskaitą:

6.2.1. pagal pateiktus apskaitos dokumentus, kompiuterinėje buhalterinėje programoje  atvaizduoja gautas atsargas ir suteiktas paslaugas, mėnesio paskutinę dieną  sudaro žiniaraščius sąskaitoms;

6.2.2. išrašo atsargų pajamų, išlaidų ir nurašymo dokumentus (važtaraščius, sąskaitas-faktūras, nurašymo aktus ir kt. );

6.2.3. iš atsakingų už patikėtą turtą darbuotojų priima, patikrina ir atvaizduoja apskaitoje atsargų nurašymo ir išlaidų dokumentus (važtaraščius, nurašymo aktus ir kt.);

6.2.4. tvarko faktinių išlaidų, patirtų vykdant išlaidų sąmatas ir įformintų ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinį atitinkančiais dokumentais, apskaitą;

6.2.5. sudaro suvestinius apyvartos žiniaraščius;

6.3. tvarko atsiskaitymus už globos namų suteiktas socialines paslaugas:

6.3.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka mokėjimų už suteiktą socialinės globos paslaugas globos namų gyventojams skaičiavimus ir teikia savivaldybėms, globėjams ir kitiems asmenims ataskaitas, sąskaitas-faktūras, paraiškas ar kitus dokumentus, kaip numatyta sutartyse ir globos namų direktoriaus patvirtintose vidaus tvarkose;

6.3.2. kontroliuoja,  kad valstybės ir savivaldybės atsakingos įstaigos, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys laiku sumokėtų už suteitas socialines paslaugas;

6.3.3. vykdo gaunamų pensijų, šalpos išmokų, slaugos, priežiūros tikslinių kompensacijų monitoringą;

6.4. pagal kasos darbo organizavimo ir operacijų vykdymo taisykles atlieka pinigų priėmimo, išdavimo, apskaitos ir apsaugos operacijas;

6.4.1. iš banko, atskaitingų asmenų, globos namų gyventojų ir kitų asmenų priima pinigus įteisintai ūkinei veiklai;

6.4.2. pagal pasirašytus dokumentus, išmoka globos namų gyventojams asmeninius pinigus, darbuotojams darbo užmokestį, priedus, atostoginius, kompensacijas ir kt., atskaitingiems asmenims už nupirktas prekes, atlieka kitas išmokas;

6.4.3. iš banko gauna ir bankui perduoda prašymus, pavedimus bei kitus atsiskaitomuosius dokumentus;

6.4.4. pagal pajamų ir išlaidų dokumentus pildo kasos knygą, kontroliuoja grynųjų pinigų likučio atitikimą kasos knygoje nurodytam likučiui, surašo kasos tikrinimo ataskaitą;

6.5. pagal suformuotus banko sąskaitų išrašus ir mokėjimo nurodymus VBAM sistemoje, kompiuterinėje buhalterinėje programoje atvaizduoja vykdytus mokėjimo pavedimus ne grynaisiais pinigais; 

6.6. vykdo globos namų gyventojų depozitinių lėšų apskaitą;

6.7. atlieka apskaitos dokumentų teikimą ir gavimą informacinėje sistemoje „E.sąskaita“;

6.8. tinkamai saugo dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui;

6.9. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

6.10. tausoja globos namų nuosavybę, laikosi nustatytos turto bei dokumentų saugojimo tvarkos;

6.11. laikosi asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų;

6.12. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.13. dalyvauja globos namuose organizuojamuose renginiuose;

6.14. pagal kompetenciją vykdo kitus globos namų direktoriaus ir bendrųjų reikalų padalinio vadovo  pavedimus.

6.15. nesant bendrųjų reikalų padalinio vadovo, atlieka jo  funkcijas.