Pareigų aprašymas Spausdinti

BUHALTERIO - PERSONALO ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį ekonomikos, vadybos, verslo, finansų arba apskaitos krypties išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais dokumentais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir nutarimais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą;

5.3 mokantis dirbti kompiuteriu, pagrindinėmis MS Offise programinio paketo programomis, globos namuose veikiančiomis finansų apskaitos ir valdymo bei mokėjimo informacinėmis sistemomis;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. skaičiuoja darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, vykdo savalaikį jų išmokėjimą ir atsiskaitymą su mokesčių administratoriais:

6.1.2. priima iš padalinių vadovų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, vykdo jų kontrolę, suderina su pateiktais darbo grafikais;

6.1.3. vadovaudamasis globos namų direktoriaus  įsakymais, darbo apskaitos žiniaraščiais, darbuotojų prašymais, vykdomųjų institucijų raštais ir kt. dokumentais, apskaičiuoja darbo užmokestį ir paskutinę einamojo mėnesio dieną kompiuterine buhalterinės apskaitos programa, sudaro suvestinius priskaitymų/atskaitymų žiniaraščius, sąrašus, atsiskaitymo lapelius ir kt. dokumentus;

6.1.4. vykdo atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondu už privalomą socialinį draudimą, apskaičiuoja laikinojo nedarbingumo ir kitas išmokas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, teikia mėnesio, ketvirčio ir metų ataskaitas bei kitą informaciją;

6.1.5. išskaičiuoja iš darbuotojų darbo užmokesčio, priedų, pašalpų ir kitų išmokų fizinių asmenų pajamų mokestį, teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesio ir metų pajamų mokesčio deklaracijas bei kitą informaciją;

6.1.6. tvarko atsiskaitymų su darbuotojais pagal jų pavedimus apskaitą;

6.1.7. parengia darbuotojams pažymas susijusias su mokamu darbo užmokesčiu;

6.2. atlieka personalo administravimo funkcijas:

6.2.1. savo darbe vadovaujasi Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 507;

6.2.2. organizuojant konkursą į pareigas (toliau – konkursas) pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Konkursų aprašas) ir Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, Centralizuoto personalo administravimo įstaigai perduoda Konkursų apraše nurodytą informaciją, reikalingą konkursui paskelbti;

6.2.3. iš globos namų direktoriaus gavus sprendimą atšaukti konkursą, nedelsiant informuoja Centralizuoto personalo administravimo įstaigą;

6.2.4. pateikia Centralizuoto personalo administravimo įstaigai visą reikalingą informaciją susijusią su konkurso rengimu bei atlieka kitus globos namų direktoriaus ar jo įgalioto asmens pavestus darbus;

6.2.5. priima iš Centralizuoto personalo administravimo įstaigos darbo sutarčių projektus. Užtikrina, kad globos namų darbuotojo ir darbuotoją į pareigas priimančio asmens pasirašytos darbo sutarties kopija būtų pateikta Centralizuoto personalo administravimo įstaigai;

6.2.6. teikia darbuotojų prašymus, globos namų direktoriaus sprendimus bei kitą informaciją Centralizuoto personalo administravimo įstaigai apie globos namų darbuotojų perkėlimą į kitas pareigas tuose pačiuose globos namuose;

6.2.7. kiekvienas metais su Centralizuoto personalo administravimo įstaiga suderina informaciją apie darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas;

6.2.8. pateikia Centralizuoto personalo administravimo įstaigai kasmetinių atostogų suteikimo eilę, suderintą su padalinių vadovais ir darbuotojais;

6.2.9. pateikia Centralizuoto personalo administravimo įstaigai suderintus darbuotojų prašymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo ne pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę, prašymus dėl tikslinių atostogų;

6.2.10. pateikia Centralizuoto personalo administravimo įstaigai suderintas veiklos vertinimo suvestine, derina darbo sutarčių pakeitimus;

6.2.11. pateikia Centralizuoto personalo administravimo įstaigai informaciją apie darbuotojo darbo pareigų pažeidimą, derina įspėjimo projektą apie darbo sutarties nutraukimą už antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą per dvylika mėnesių arba sprendimo projektą dėl darbo sutarties nutraukimo už šiurkštų darbuotojų darbo pareigų pažeidimą;

6.2.12. pateikia Centralizuoto personalo administravimo įstaigai informaciją apie globos namų direktoriaus sprendimą darbuotoją skatinti, skirti jam primoką, pašalpą ir dokumentus reikalingus įsakymui parengti;

6.2.13. pateikia Centralizuoto personalo administravimo įstaigai informaciją apie globos namų direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimą siųsti darbuotoją į komandiruotę;

6.2.14. derina gautą informaciją iš Centralizuoto personalo administravimo įstaigos, susijusią su asmenimis norinčiais atlikti praktiką globos namuose;

6.2.15. pateikia Centralizuoto personalo administravimo įstaigai informaciją ir (ar) dokumentus, kurių pagrindu turėtų būti  rengiamas įspėjimas dėl sutarties nutraukimo, pranešimas dėl pareigybės panaikinimo ar įsakymo projektas dėl darbuotojo atleidimo;

6.2.16. pateikia ir derina informaciją su Centralizuoto personalo administravimo įstaiga dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pasikeitus darbuotojo vadovavimo ir (ar) profesinio darbo patirčiai;

6.2.17. sudaro darbuotojų asmens bylas, kuriose kaupia dokumentus ir duomenis susijusius su globos namų personalo darbo santykiais;

6.2.18. atlieka kitas su personalo administravimu susijusias funkcijas;

6.2.19. įgyvendina asmens duomenų apsaugos procedūras, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą pagal teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą ir asmens duomenų tvarkymą;

6.3. nustatyta tvarka rengia dokumentus, teikia informaciją darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

6.4. vykdo tarnybinių komandiruočių apskaitą;

6.5. vykdo tarnybinio  transporto priemonių degalų ir ridos bei atsargų ir paslaugų apskaitą;

6.6. tinkamai saugo dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui;

6.7. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

6.8. tausoja globos namų nuosavybę, laikosi nustatytos turto bei dokumentų saugojimo tvarkos;

6.9. laikosi asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų;

6.10. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.11. dalyvauja globos namuose organizuojamuose renginiuose;

6.12. pagal kompetenciją vykdo kitus globos namų direktoriaus ir bendrųjų reikalų padalinio vadovo  pavedimus;

6.13. nesant referentui, atlieka jo funkcijas.