Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą maisto technologo išsilavinimą. Privalumas - dietisto kvalifikacija.

5.2. būti išklausiusiam privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, pasitikrinęs sveikatą ir turintis tai patvirtinančius pažymėjimus;

5.3. vadovautis Gerosios higienos praktikos taisyklėmis, globos namų nuostatais,  vidaus tvarkos taisyklėmis, padalinio nuostatais, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti padalinio darbuotojų darbą;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.vadovauja maitinimo padalinio darbuotojams;

6.2. rengia maitinimo padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia derinti;

6.3. sudaro maitinimo padalinio darbuotojų darbo grafikus, atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.4. ruošia maitinimo padalinio veiklos priemonių planus ir ataskaitas;

6.5. kuria ir diegia naujas patiekalų receptūras;

6.6. sudaro kasdieninius, savaitinius ir individualius valgiaraščius;

6.7. nustato maisto sudėtį ir energinę vertę;

6.8. skaičiuoja davinio maistinę bei energetinę vertes;

6.9. kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę;

6.10. kontroliuoja saugaus ir kokybiško maisto gamybą;

6.11. pagal valgiaraštį tikrina patiekalų ruošimą, jų kokybę degustuojant;

6.12. įvertina maisto kokybę pagal juslinius, o esant reikalui pagal laboratorinės kontrolės rodiklius;

6.13. kontroliuoja maitinimo padalinio darbuotojų sanitarinių higienos reikalavimų vykdymą;

6.14. bendradarbiauja su gydytojais, įvertina maitinimosi riziką;

6.15. savo kompetencijos ribose koreguoja ir adaptuoja dietą atsižvelgiant į globos namų gyventojų poreikius;

6.16. supažindina globos namų gyventojus su dietinio maitinimosi principais ir pasekmėmis, organizuoja ir įgyvendina sveikatos tausojimo mokymą;

6.17. kartą per metus organizuoja ir vykdo maitinimo padalinio vidinį auditą;

6.18. nustatyta tvarka teikia globos namų buhalterijai statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias;

6.19. teikia viešųjų pirkimų organizatoriui išsamias paraiškas prekių, paslaugų pirkimams;

6.20. įvykus gedimui informuoja atsakingus asmenis;

6.21.  dalyvauja direktoriaus įsakymu paskirtų komisijų darbe;

6.22. tausoja globos namų nuosavybę, laikosi nustatytos turto bei dokumentacijos saugojimo tvarkos;

6.23. dirba atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, tolerantiškai bendrauti su globos namų gyventojais ir darbuotojais;

6.24. pagal kompetenciją kokybiškai, operatyviai ir savarankiškai priima sprendimus;

6.25. vykdo padalinio darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos išklausymo kontrolę;

6.26. bendradarbiauja su kitų padalinių vadovais, dalyvauja organizuojamuose globos namų renginiuose;

6.27.  tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose, seminaruose;

6.28.  organizuoja padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijos tobulinimą;

6.29.  teikia direktoriui padalinio teikiamų paslaugų analizę bei siūlymus kokybei gerinti;

6.30.  pagal kompetenciją vykdo kitus direktoriaus pavedimus.