Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo biudžetinėje įstaigoje patirtį;

4.3. turėti  vadybos, darbo teisės, apskaitos žinių;

4.4. išmanyti ir gebėti savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, nutarimais ir kitais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų organizavimą, administracinį ūkinį darbą, viešuosius pirkimus; globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, padalinio nuostatais, globos namų darbuotojų veiklos etikos kodeksu, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

4.5. būti atestuotam už darbų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, nedispečerizuotus liftus ir keltuvą bei turėti nustatytos formos galiojančius kvalifikacinius pažymėjimus arba įgyti trijų mėnesių darbo įstaigoje laikotarpyje;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti padalinio darbuotojų darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1.organizuoja bei vadovauja padalinio darbui, užtikrina racionalų darbo laiko panaudojimą, visų užduočių atlikimą laiku ir kvalifikuotai;

5.2. sudaro padalinio darbo planus ir užtikrina jų vykdymą, rengia ataskaitas;

5.3. siekia, kad standartais ir normomis nustatyti darbo aplinkos ir darbo vietų kenksmingi ir pavojingi veiksniai neviršytų leistinų dydžių, galinčių sukelti darbuotojams profesines ligas ar sveikatos sutrikimus;

5.4. globos namų direktoriaus nurodymu, organizuoja darbo vietų higieninį įvertinimą;

5.5. organizuoja ir vykdo tinkamą globos namų šilumos ūkio, karšto ir šalto vandens, elektros, komunikacijų, inžinerinės, santechninės, kondicionavimo, vėdinimo, rūkymo vietų, ryšio, apsaugos ir kitų sistemų techninį įrengimą bei priežiūrą, tinkamą jų eksploataciją, apskaitą, pagal galimybes ir kompetenciją imasi priemonių šalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, o informavęs direktorių, organizuoja sistemų remonto ir aptarnavimo darbus, savalaikius bandymus ar patikras;

5.6. užtikrina tinkamą liftų ir keltuvo eksploataciją, apie gedimus informuoja už techninį aptarnavimą atsakingą įmonę;

5.7. organizuoja globos namų pastatų statybos ir remonto darbus, techninę priežiūrą, kasmetines apžiūras, kontroliuoja kaip pildomi pastatų priežiūros dokumentai, teikia globos namų direktoriui siūlymus apie reikalingą pastatų statybos, remonto, rekonstrukcijos, renovacijos darbų ir lėšų poreikį;

5.8. organizuoja teisinei metrologijai priskirtų matavimo prietaisų savalaikes patikras;

5.9. organizuoja transporto priemonių priežiūrą, saugojimą, pildo nustatytus automobilių naudojimo apskaitos dokumentus, kontroliuoja kelionės lapų pildymą, tikrina įrašų teisingumą.

5.10. užtikrina, kad kuo efektyviau būtų naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai, veda apskaitą, kontroliuoja naudojimą;

5.11. užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą įstatymų nustatyta tvarka;

5.12. nustato padalinio ūkinei veiklai reikalingo turto poreikį, organizuoja įsigijimą, kontroliuoja saugų, teisingą ir ekonomišką jo naudojimą;

5.13. užtikrina ūkio padalinio dokumentų valdymą ir perdavimą  į archyvą;

5.14. užtikrina ir kontroliuoja, kad būtų laikomasi gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, moko ir instruktuoja globos namų darbuotojus gaisrinės saugos klausimais, parengia padalinių gaisrinės saugos instrukcijas;

5.15. pagal savo kompetenciją užtikrina pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei motyvavimą, rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos kokybiškai ir laiku atlikti jų pareigybėms priskirtas funkcijas;

5.16. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

5.17. teikia pasiūlymus direktoriui dėl tiesiogiai pavaldžių  darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš pareigų, skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo, rengia padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus, darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką;

5.18. kontroliuoja kaip padalinio darbuotojai laikosi darbų saugos, gaisrinės ir elektros saugos reikalavimų;

5.19. neatskleidžia tarnybinių paslapčių  ir kitos konfidencialios informacijos;

5.20. dirba komandoje su kitų padalinių vadovais, dalyvauja organizuojamuose globos namų renginiuose;

5.21. pagal kompetenciją vykdo kitus direktoriaus pavedimus;

5.22. atsako už patikėtą globos namų turtą, jo tinkamą naudojimą ir priežiūrą.