Pareigų aprašymas Spausdinti

  

          REFERENTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

5.2. turėti 2 metų dokumentų valdymo patirtį valstybinėje įstaigoje;.

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą;

5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;.

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu, pagrindinėmis MS Offise programinio paketo programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.siunčia ir priima globos namams skirtą korespondenciją;

6.2. registruoja gaunamuosius, siunčiamuosius  ir vidaus veiklą reglamentuojančius globos namų dokumentus;

6.3. registruoja globos namų direktoriaus įsakymus veiklos klausimais;

6.4. priima ir registruoja asmenų ir gyventojų skundus, prašymus ir pasiūlymus;

6.5. renka ir teikia (raštu, el. paštu) globos namų direktoriui informaciją iš globos namų darbuotojų;

6.6. priima ir teikia (raštu, el. paštu) globos namų direktoriaus informaciją globos namų darbuotojams;

6.7. priima ir teikia dokumentus globos namų direktoriui pasirašyti, įrašyti rezoliuciją;.

6.8. supažindina globos namų darbuotojus su globos namų veiklą ir tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais;

6.9.  tvarko archyvo darbą:

6.9.1. rengia globos namų dokumentacijos planą, teikia globos namų direktoriui susipažinti ir derina su savininko teises ir pareigas atliekančia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Suderintą dokumentą tekia tvirtinti globos namų direktoriui;

6.9.2. rengia dokumentų registrų sąrašą;

6.9.3.pasibaigus kalendoriniams metams, vadovaujantis globos namų Dokumentacijos planu, pagal perdavimo aktus priima iš atsakingų globos namų darbuotojų saugoti tinkamai suformuotas bylas, dokumentų registravimo žurnalus, registrus ir kitus dokumentus;

6.9.4. užtikrina tinkamą priimtų į archyvą bylų ir dokumentų laikymą, tvarkymą bei apsaugą;

6.9.5. pildo užbaigtų bylų suvestinę;

6.9.6. sudaro naikinti atrinktų bylų ir dokumentų aktus ir teikia derinti su savininko teises ir pareigas atliekančia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

6.9.7. rengia ilgo ir trumpo bylų saugojimo aprašus, derina su savininko teises ir pareigas atliekančia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

6.10. nesant direktoriui asmeniškai atsako už globos namų antspaudo naudojimą ir saugojimą;

6.11. rengia ir teikia paraiškas korespondencijos, ryšio, kanceliarinių prekių užsakymui, spausdintuvų tonerių pildymui;

6.12. teikia darbuotojui, atsakingam už įstaigos internetinę svetainę, globos namų direktoriaus savaitės užimtumo grafiką;

6.13. skenuoja, kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopija;

6.14. laikosi informacijos konfidencialumo principo;

6.15. dalyvauja globos namuose organizuojamuose renginiuose;

6.16. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymu paskirtų komisijų ir darbo grupių veikloje;

6.17. tausoja globos namų nuosavybę, laikosi nustatytos turto bei dokumentų saugojimo tvarkos;.

6.18. pagal kompetenciją vykdo globos namų direktoriaus ir bendrųjų reikalų padalinio vadovo pavedimus.

6.19. nesant personalo administratoriui, atlieka jo funkcijas.