Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti bendrosios slaugos praktikos slaugytojo kvalifikaciją įgytą aukštesnėje arba aukštojoje mokykloje pagal slaugos studijų programą;

5.2. turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika;

5.3. turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

5.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje;

5.5. žinoti ir vadovautis galiojančia medicinos norma MN 28:2011, higienos norma HN 66:2013, higienos norma HN 125:2011, higienos norma HN 47-1:2012

5.6. išmanyti ir gebėti taikyti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą; būti susipažinusiam su globos namų nuostatais, sveikatos priežiūros padalinio nuostatais, globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis, gaisrinės saugos instrukcijomis.

5.7. mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo ir padalinio darbuotojų veiklą;

5.8. išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;

5.9. žinoti vaistų veikimo mechanizmą, poveikį organizmui, kontraindikacijas, atsargumo priemones, vaistų laikymo taisykles bei vartojimo būdus;

5.10. žinoti psichikos sutrikimų simptomus, gebėti įvertinti jų įtaką gyventojų elgesiui, galimą pavojų gyventojo ar aplinkinių žmonių sveikatai bei gyvybei;

5.11. žinoti asmens higienos, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;

5.12. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.            

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atpažįsta ligų simptomus, žino jų plitimo būdus, galimas komplikacijas;

6.2. nustato įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius;

6.3. vertina psichikos sveikatos sutrikimų turinčių pacientų slaugos ypatumus, emocinę būklę(pyktį, sielvartą, agresiją, suicidines mintis), apie tai informuoja gydytoją;

6.4. organizuoja gyventojų sveikatos būklės patikrinimus,  vykimą pas specialistus;

6.5. vadovaujantis gydytojo paskyrimais organizuoja vaistų dalinimą, procedūrų atlikimą;

6.6.  iškilus grėsmei gyventojo gyvybei ar sveikatai , savo kompetencijos ribose teikia jam neatidėliotiną pagalbą;

6.7. pildo įstaigoje  reglamentuotą dokumentaciją;

6.8. hospitalizavus gyventoją, palaiko ryšį su gydymo įstaig

6.9. laiku užsako būtinus slaugai ir gydymui priemones (medikamentus, tvarsliavą, švirkštus, dezinfekcines priemones);

6.10. tvarko medicinines atliekas;

6.11. analizuoja informaciją, ruošia padalinio veiklos priemonių planus ir ataskaitas;

6.12. užtikrina racionalų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialinių išteklių panaudojimą ir kontrolę;

6.13. kontroliuoja slaugos personalą kaip laikosi aseptikos ir antiseptikos reikalavimų;

6.14. dalyvauja darbo pasitarimuose ir vykdo priimtus sprendimus;

6.15. išduoda medikamentus, dezinfekcines priemones ir apie jų išdavimą fiksuoja tam skirtuose registruose;

6.16. rengia mėnesines sunaudotų medikamentų ataskaitas;

6.17. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisė aktų nustatyta tvarka;

6.18. rengia padalinio darbuotojų darbo grafikus, atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

6.19. tobulina profesinę kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.20. organizuoja padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijos tobulinimą;

6.21. teikia direktoriui teikiamų asmens sveikatos paslaugų analizę bei  pasiūlymus kokybei gerinti;

6.22. teikia direktoriui pasiūlymus dėl darbuotojų priėmimo į darbą/atleidimo iš darbo, materialinio ar kitokio socialinio darbo padalinio darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo;

6.23. dirba komandoje su kitų padalinių vadovais;

6.24. pagal kompetenciją vykdo kitus globos namų direktoriaus pavedimus.