Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam su Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, padalinio nuostatais, globos namų darbuotojų profesinės etikos ir socialinių darbuotojų etikos kodeksais;

5.3. vadovautis globos namų direktoriaus įsakymais ir nurodymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, turto tvarkymo komisijos nuostatais, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą su globos namų gyventojais/klientais;

5.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo taisykles;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. sprendžia gyventojų/klientų socialines problemas, nustato gyventojų/klientų socialinius poreikius ir supranta jų esmę;

6.2.vertina suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikį;

6.3. ugdo gyventojų/kliento socialinius, buitinius, higieninius, maitinimosi ir kultūrinius įgūdžius;

6.4. kontroliuoja, kaip palaikoma švara ir tvarka kambariuose, moko gyventojus/klientus patiems palaikyti švarą ir tvarką;

6.5. teikia informavimo paslaugas gyventojams/klientams, supažindina su globos namų gyventojų/klientų vidaus tvarkos taisyklėmis ir kontroliuoja jų laikymąsi. Apie vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.6. gina gyventojų/klientų teises, atstovauja jiems už globos namų ribų;

6.7. tarpininkauja tarp gyventojo/kliento ir jo socialinės aplinkos, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su gyventojo/kliento giminėmis ir artimaisiais;

6.8. apie gyventojų/klientų sveikatos būklės pasikeitimus informuoja medicinos personalą ir  socialinio darbo padalinio vadovą;

6.9. lanko gyventojus/klientus gydymo įstaigose ir apie gyventojų hospitalizavimą ir išrašymą po gydymo informuoja artimuosius;

6.10. esant poreikiui lydi gyventojus/klientus į bažnyčią, biblioteką, parduotuvę, kitas įstaigas, atlieka įvairių pagrįstų pavedimų paslaugas;

6.11. užtikrina, kad gyventojų asmeninės lėšos būtų naudojamos racionaliai;

6.12. kartu su kitais darbuotojais bei pačiu gyventoju/klientu supranta, įvertina ir tenkina pagrįstus jo poreikius ir pageidavimus;

6.13. planuoja bei organizuoja individualų darbą bei darbą grupėse taikant socialinio darbo metodus;

6.14. pastebėjus globos namų gyventojo/kliento savavališko pasišalinimo atvejį, imasi priemonių jo paieškai, padeda jam grįžti į jo gyvenamąją vietą ir informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.15. užtikrina tiesioginę gyventojo/kliento priežiūrą savo darbo valandomis;

6.16. pastebėjus darbo metu viešosios tvarkos pažeidimus, imasi priemonių kad tai nevyktų ir informuoja socialinio darbo padalinio vadovą;

6.17. įvykus nelaimingam atsitikimui teikia pirmąją medicininę pagalbą;

6.18. apie gyventojo/kliento mirtį informuoja artimuosius, socialinio darbo padalinio vadovą;

6.19. dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose ir pats jas organizuoja,  kartu į šią veiklą įtraukia gyventojus/klientus;

6.20. organizuoja komandinį darbą ir sutartinai dirba komandoje;

6.21. sudaro gyventojų/klientų asmens bylas, pildo reikiamą dokumentaciją;

6.22. sudaro pavestų vykdyti funkcijų vykdymo dokumentacijos rinkinį, ruošia savo darbo metinį veiklos priemonių planą ir ataskaitą;

6.23. nustato poreikį ir teikia paraiškas buities, higienos, ūkinėms priemonėms įsigyti;

6.24. nustato poreikį ir teikia paraiškas gyventojų  drabužiams ir avalynei įsigyti, o jiems susidėvėjus – teikia nurašymui;

6.25. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.26. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius globos namų direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, socialinio darbo padalinio vadovo pavedimus;

6.27. pagal kompetenciją kokybiškai, operatyviai ir savarankiškai priima sprendimus;

6.28. vaduoja socialinį darbuotoją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.