BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Globos namuose trumpalaikė socialinė globa teikiama vadovaujantis socialinės globos normų aprašu, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, socialinių paslaugų įstatymu, socialinių paslaugų katalogu, socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais trumpalaikės socialinės globos teikimą, organizavimą ir finansavimą.

APGYVENDINIMO TVARKA

             ·         globos namuose trumpalaikės socialinės globos gavėjai – asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 - 40%

                       darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis

             ·         asmuo (jei asmuo veiksnus) ar globėjas/rūpintojas (jei asmuo neveiksnus/ribotai veiksnus) (toliau – asmuo ar globėjas/rūpintojas), pageidaujantis

                       gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas, pateikia laisvos formos rašytinį prašymą.

             ·         asmenys globos namuose gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba socialinės globos įstaigos

                       ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu.

             ·         paslauga teikiama ne trumpiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėnesių per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai.

ASMUO, ATVYKDAMAS Į KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS, TURI TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS

  

·         asmens tapatybės dokumentas (LR pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);

·          neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

·         pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;

·         forma 027/a. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų, nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai. Formoje įrašyti: ne vėlesnius nei 3 savaičių bendro kraujo ir šlapimo tyrimų rezultatus bei ne vėliau nei prieš 9 mėnesius darytas ir aprašytas plaučių rentgenologinis tyrimas;

·         neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvada dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;

·         pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

·         sprendimas dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje trumpalaikėms paslaugoms gauti;

·         savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai;

·         pažyma apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį;

·         asmens socialinės globos poreikio vertinimas;

·         sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;

·         teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);

·         informacija apie asmenį (asmens byla ir kiti su asmeniu susiję dokumentai (kopijos, nuorašai)) jei atvyksta iš kitos socialinės globos įstaigos;

SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE ASMENIUI TEIKIAMOS PASLAUGOS

             ·         informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo;

             ·         apgyvendinimo;

             ·         kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;

             ·         darbinių įgūdžių ugdymo;

             ·         laisvalaikio organizavimo;

             ·         asmens higienos paslaugų organizavimo;

             ·         maitinimo paslaugų organizavimo;

             ·         sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo;

             ·         kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

APMOKĖJIMO TVARKA

Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo ir globos namų (komercinė sutartis) arba paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo, savivaldybės ir globos namų (savivaldybės sprendimu) .

             Kai trumpalaikė socialinė globa teikiama savivaldybės sprendimu:

·         globa finansuojama pagal sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties sąlygos derinamos kol asmuo neapgyvendintas globos namuose.

·         asmeniui, laikinai išvykus iš globos namų ne ilgiau kaip trims paroms, nustatytas mokesčio dydis už socialinę globą nesikeičia.

·         asmeniui laikinai išvykus iš globos namų ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, savivaldybė nuo ketvirtos paros moka sutartyje nustatyto dydžio mokestį, asmuo moka 30 procentų asmens pajamų už vietos išsaugojimą;

·         jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, asmens išvykimo laikotarpiu savivaldybės mokėjimo dydis nesikeičia.

Kai trumpalaikė socialinė globa teikiama pagal komercinę sutartį:

·         asmuo ar globėjas/rūpintojas moka paros mokestį atsižvelgiant į negalią;

·         asmeniui, laikinai išvykus iš globos namų ne ilgiau kaip trims paroms, nustatytas mokesčio dydis  už socialinę globą nesikeičia.

·         asmuo, laikinai išvykęs iš globos namų ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, nuo ketvirtos išvykimo dienos moka 30 procentų  nustatyto mokesčio už vietos išsaugojimą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-13