BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Laikino atokvėpio paslauga

 

                                                                                                             

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠAS

KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo Kėdainių socialinės globos namuose (toliau – globos namai) tikslą, priėmimo tvarką, suaugusiųjų asmenų su negalia šeimoms ir (arba) jų globėjams, koordinavimą ir teikimą, laikino atokvėpio paslaugos finansavimą, laikino atokvėpio paslaugos kokybės priežiūrą.

2. Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos, teikiamos suaugusiems asmenims su negalia (toliau – Tikslinė grupė), kuriuos namuose prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.                    

3. Laikino atokvėpio paslaugos teikėjas – globos namai.

4. Tikslinės grupės artimieji – šeimos nariai, artimieji, kurie namuose gyvena kartu su Tikslinės grupės asmeniu ir jį prižiūri ir (ar) globoja (rūpina).

5. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-444 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

II SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO TIKSLAS, GAVĖJAI

 

6. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – sudaryti sąlygas Tikslinės grupės artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su Tikslinės grupės asmens priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės Tikslinės grupės asmens priežiūros ir (arba) slaugos.

7. Laikino atokvėpio paslaugos gavėjas – suaugęs asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

8. Laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjais laikomi Tikslinės grupės artimieji.

III SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ

 

9. Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, globos namuose organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa, teikiama nuo 12 iki 24 valandų per parą. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė – iki 720 valandų per metus, jei nepanaudotos vienos paslaugos teikimo valandos kitoms paslaugoms teikti.

10. Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (dėl artimojo netekties, skyrybų, sveikatos problemų ir pan.), laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, nepertraukiamai gali būti teikiama iki 90 parų.

11. Tarp laikino atokvėpio paslaugos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo turi būti ne trumpesnė nei 14 dienų pertrauka.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ GAUTI LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS, DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PASLAUGAI GAUTI, PATEIKIMAS

 

12. Prašymą gauti laikino atokvėpio paslaugą gali pateikti Tikslinės grupės artimasis, šeimos narys ir (ar) jo globėjas, rūpintojas. Raštiškas prašymas (1 priedas) pateikiamas gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba globos namams tiesiogiai arba paštu.

13. Globos namuose įsteigtos 2 vietos laikino atokvėpio paslaugai, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikti. Sudaroma visų besikreipiančiųjų paslaugą gauti eilė, nurodant asmens vardą ir pavardę. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo eilė sudaroma laikantis šių prioritetų:

13.1. Tikslinės grupės asmeniui nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

13.2. Tikslinės grupės asmeniui nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

13.3. bent vienas iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, serga lėtinėmis ligomis;

13.4. bent vienas iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, yra vaikas iki 14 metų arba asmuo su negalia;

13.5 Tikslinės grupės asmenį augina, prižiūri, globoja (rūpina) vienas asmuo;

13.6. bent vieno iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, dienotvarkė yra pasikeitusi dėl įvairių su darbo santykiais susijusių aplinkybių ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu;

13.7. bent vieną iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, ištiko krizė (artimojo netektis, skyrybos, sveikatos problemos ir pan.) ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu.

14. Jei, vadovaujantis 13 punktu nustatomi keli prioritetai, jie sujungiami ir eiliškumas nustatomas pagal bendrą jų kiekį.

15. Jei prioritetų skaičius vienodas, eiliškumas nustatomas pagal prašymo gavimo datą ir registracijos Nr.

16. Asmenys, teikdami prašymą gauti laikino atokvėpio paslaugą gauti, pateikia šiuos dokumentus ar patvirtintas jų kopijas (jei kreipiasi tiesiogiai, pateikia dokumentų originalus, kurie, padarius jų kopijas, grąžinami; jei kreipiasi paštu, pateikia patvirtintas dokumentų kopijas):

16.1. Tikslinės grupės asmens ir laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą). Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, įsitikinus asmens tapatybe, grąžinamas pateikusiam asmeniui, kopija nedaroma;

16.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmeniui išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

16.3. įprastinę laisvos formos Tikslinės grupės asmens dienotvarkę, kurioje turi būti aprašytos jo įprastos dienos veiklos ir nurodytas jų laikas (valandos);

16.4. dokumentus, pagrindžiančią prioriteto nustatymą;

16.4.1. prioritetui, nurodytam 13.3 papunktyje, pagrįsti gydytojo išduotas medicinos dokumentų išrašas (F027/a), kuriame nurodyta, kad asmuo serga lėtine liga;

16.4.2. prioritetui, nurodytam 13.6 papunktyje, pagrįsti pateikiama pažyma iš darbovietės ar Užimtumo tarnybos apie esamas ir planuojamas asmens veiklas, susijusias su darbo santykiais;

16.4.3. kiti dokumentai, kuriais galima pagrįsti prioriteto nustatymą.

17. Laikino atokvėpio paslaugos poreikį nustato socialiniai darbuotojai, paskirti savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS TEIKIANTYS DARBUOTOJAI

 

18.  Laikino atokvėpio paslaugą teikia:

18.1. socialiniai darbuotojai;

18.2. individualios priežiūros personalas.

19. Paslaugas teikiančių specialistų funkcijos, teisės ir atsakomybės nustatomos pareigybių aprašymuose.

 

VI SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS

 

20. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo kainą nustato globos namai. Kaina kasmet yra perskaičiuojama.

21. Tikslinės grupės asmenų mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugą dydis ir tvarka nustatomi vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo nuostatomis.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Laikino atokvėpio paslaugą teikiantys globos namai viešai skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie savo veiklą, vykdomus projektus, paslaugų teikimo sąlygas, personalą ir kitą informaciją.

23. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo nustatyta tvarka.

 

____________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-10