BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Ilgalaikio apgyvendinimo paslaugos

Kėdainių socialinės globos namai užtikrina ilgalaikę socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

APGYVENDINIMO TVARKA

 • Į globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios;
 • Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
 • Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
 • Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui;
 • Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje

SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE ASMENIUI TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • ilgalaikė socialinė globa (asmenį apgyvendiname socialinės globos namuose  ir suteikiame jam visą reikalingą pagalbą);
 • informavimas ir konsultavimas (teikiame gyventojams reikalingą informaciją, aprūpiname periodiniais spaudos leidiniais);
 • tarpininkavimas ir atstovavimas (stipriname ryšius su artimaisiais bei giminėmis, bendradarbiaujame su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis, globos organizacijomis, );
 • apgyvendinimas (apgyvendiname dviviečiuose kambariuose su būtinaisiais baldais);
 • darbinių ir kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (stengiamės sudominti lauko darbais, savitvarka ir kita);
 • dvasinių poreikių tenkinimas (suteikiame galimybę lankytis bažnyčioje, švenčiame religines šventes ir kita);
 • laisvalaikis (organizuojame kultūrinius bei sportinius renginius, išvykas, poilsį prie jūros ir kita

ASMUO, ATVYKDAMAS Į KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS, TURI TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS

 • siuntimas į stacionarią globos įstaigą;
 • asmens dokumentas (LR pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);
 • neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;
 • savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos:
 • pažyma apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimą;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą.
 • nekilnojamojo turto registro pažyma;
 • sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;
 • teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);
 • forma 027/a. (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 27 d. pakeitimo Nr. A1-216, punktu 2.9. ,,…Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų, nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai…“).
 • neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvados dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;
 • atvykstančio asmens charakteristika.
 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 27 d. pakeitimo Nr. A1-216, punktu 21.3. „…Asmeniui iš socialinės globos įstaigos išvykstant į kitą socialinės globos įstaigą, informacija apie asmenį (asmens byla ir kiti su asmeniu susiję dokumentai (kopijos, nuorašai)) yra perduodami tai socialinės globos įstaigai, į kurią asmuo išvyksta“.

Apgyvendinant asmenį globos namuose yra sudaroma dvišalė sutartis tarp asmens ir Kėdainių socialinės globos namų administracijos. Pasirašytinai supažindinamas su Kėdainių socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-13