BDAR
Close

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Paslaugos ir apgyvendinimas

DIENOS GLOBOS  VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 Dienos globos veiklos tikslai yra:

 • teikti suaugusiems asmenims su proto ir psichine negalia (toliau – paslaugų gavėjas) dienos

socialinės globos paslaugas, užtikrinančias įvairiapusiškus poreikius ir  geriausią interesą;

 • skatinant asmenų integraciją į visuomenę, didinant savarankiškumą visose žmogaus
 • asmenybės funkcionavimo srityse;
 • suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena paslaugų gavėjai, dirbti bei teikti joms pagalbą;

Dienos globos uždaviniai yra:

 • vykdyti dienos socialinės globos paslaugų asmenims ir pagalbos jų šeimos nariams programą;
 • teikti paslaugų gavėjams dienos socialinės globos paslaugas;
 • ugdyti jų socialinius įgūdžius.

Dienos globos funkcijos yra:

 • teikia socialines paslaugas, priskirtas dienos socialinę globą teikiančioms įstaigoms;
 • analizuoja ir vertina paslaugų gavėjo poreikius ir ieško galimybių juos patenkinti;
 • pagal poreikius sudaro individualius socialinės globos planus, užimtumo planus ir jais vadovaujantis teikia paslaugas;
 • organizuoja maitinimą, laisvalaikį, poilsį;
 • formuoja savitvarkos, buitinius, asmens higienos, namų ruošos įgūdžius;
 • rengia Dienos globos veiklos projektus ir juos įgyvendina;
 • vykdo kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos teisės aktams ir šiems  Nuostatams.

DIENOS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJAI

 • dienos globos paslaugų gavėjai – suaugę asmenys su protine ir/ar psichine negalia.
 • dienos globos paslaugų gavėjų amžius yra nuo 18 m.
 • dienos globą nepriimami asmenys, sergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų Dienos globos paslaugų gavėjų sveikatai.

ASMUO, NORĖDAMAS GAUTI  DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS, TURI TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS

Asmuo ar jo globėjas/rūpintojas, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo ir pageidaujantis sudaryti komercinę sutartį, su prašymu pateikia šiuos  dokumentus:

 • asmens  tapatybę  patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi  Lietuvoje) kopiją;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 • pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopija arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
 • sveikatos priežiūros įstaigos pažymą  027/a formą su  išvadomis.

Asmuo ar jo globėjas/rūpintojas, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo savivaldybės sprendimu, pateikia šiuos  dokumentus:

 • sprendimas dėl paslaugų asmeniui skyrimo Dienos paslaugoms gauti
 • asmens tapatybės dokumento kopija (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);
 • neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 • savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimas;
 • pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopija arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
 • pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduota forma 027/a.
 • neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvados kopija dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;
 • pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo.
 • Asmens, pageidaujančio gauti Dienos globos paslaugas, gavėjas ar globėjas/rūpintojas pasirašytinai supažindinamas su Dienos socialinės globos vidaus tvarkos taisyklėmis bei pasirašo Atsakomybės pasidalijimo sutartį.

 

 

 

 

GLOBOS KAINA 2023 METAMS

Ilgalaikė socialinė globa asmeniui su negalia - 1175 Eur ir asmeniui su sunkia negalia – 1330 Eur per mėnesį. 

Trumpalaikė socialinė globa ir laikino atokvėpio paslaugos vienos paros kaina asmeniui su negalia – 38,63 Eur ir asmeniui su sunkia negalia 43,73 Eur.

Dienos socialinės globos (institucijoje) paslaugos kaina asmeniui su negalia – 880 Eur ir asmeniui su sunkia negalia  - 1110 Eur per mėnesį.

Grupinio gyvenimo namai ( toliau – Gyvenimo namai) yra Kėdainių socialinės globos namų ( toliau – Globos namai) socialinio darbo padalinio struktūrinis padalinys.

Gyvenimo namų padalinyje apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Pirmumo teise Gyvenimo namuose apgyvendinami asmenys, kuriems jau teikiamos socialinės globos paslaugos Globos namuose.

TIKSLAS – teikti socialinę globą asmenims su negalia, tenkinti psichologinius, socialinius, medicininius, kultūrinius ir dvasinius kiekvienos gyventojo poreikius, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, skatinant būti savarankiškais, sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene.

UŽDAVINIAI:

 • ginti gyventojų teises bei teisėtus interesus;
 • ugdyti gyventojų savarankiškumą ir siekti jų integracijos į bendruomenę;
 • sudaryti saugias, žmogaus orumą užtikrinančias gyvenimo sąlygas;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę kiekvienam gyventojui.

FUNKCIJOS:

 • renka informaciją apie gyventojus ir analizuoja, vertina susidariusias socialines problemas bei nustato pagalbos poreikį;
 • teikia gyventojams informaciją apie pagalbos galimybes, pataria kaip galima pasinaudoti turima informacija, žiniomis, gebėjimais, padeda kasdieniame jų gyvenime;
 • analizuoja, ieško sprendimo būdų, tarpininkauja tarp gyventojų ir darbuotojų, įstaigos administracijos, atstovauja gyventoją už Gyvenimo namų ribų;
 • vertina esamą situaciją, paslaugų poreikį, pasirenkant socialinio darbo metodiką sudaro paslaugų teikimo planą;
 • rūpinasi tinkama bendravimo ir bendradarbiavimo tarp gyventojų ir darbuotojų aplinka, stengiasi išvengti konfliktinių situacijų;
 • organizuoja kultūrinę, laisvalaikio, užimtumo veiklą, išvykas, renginius, užsako periodinius leidinius;
 • rengia programas atsižvelgiant į turimus vidinius išteklius;
 • pataria ir padeda gyventojams tikslingai naudoti asmenines lėšas. Asmeninių lėšų panaudojimą kontroliuoja Kėdainių socialinės globos namų gyventojų turto tvarkymo komisija;
 • atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas;
 • atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir individualius poreikius teikia maitinimo paslauga

Filmuota medžiaga

          

LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGOS TEIKIMAS

KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

          1. Laikino atokvėpio (globos) paslauga trumpalaikės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos (globos) gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.

 

II SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGOS TEIKIMO TIKSLAS, GAVĖJAI

2. Laikino atokvėpio (globos) paslaugos teikimo tikslas – sudaryti sąlygas artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su asmens priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės asmens priežiūros ir (arba) slaugos.

 

          3. Laikino atokvėpio (globos) paslaugos gavėjas:

3.1. suaugęs asmuo, kuriam nustatytas ne daugiau kaip 40 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

3.2. senatvės pensinio amžiaus sukakęs asmuo, kuriam nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

3.3. paslauga neteikiama asmenims, kurie serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė.

III SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ

          4. Laikino atokvėpio (globos) paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama nuo 8 val. ir daugiau val. per parą. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė – iki 720 valandų per metus, jei nepanaudotos vienos paslaugos teikimo valandos kitoms paslaugoms teikti.

5. Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (dėl artimojo netekties, skyrybų, sveikatos problemų ir pan.), laikino atokvėpio (globos) paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, nepertraukiamai gali būti teikiama iki 90 parų. Prašymas dėl paslaugos pratęsimo globos namams pateikiamas ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki paslaugos teikimo termino pabaigos.

6. Tarp laikino atokvėpio (globos) paslaugos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo turi būti ne trumpesnė nei 14 dienų pertrauka.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ GAUTI LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGĄ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS, DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PASLAUGAI GAUTI, PATEIKIMAS

7. Raštiškas prašymas gauti laikino atokvėpio (globos) paslaugą pateikiamas gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba globos namams tiesiogiai arba elektroniniu paštu.

8. Asmenys, teikdami prašymą gauti laikino atokvėpio (globos) paslaugą gauti, pateikia šiuos dokumentus ar patvirtintas jų kopijas (jei kreipiasi tiesiogiai, pateikia dokumentų originalus, kurie, padarius jų kopijas, grąžinami; jei kreipiasi paštu, pateikia patvirtintas dokumentų kopijas):

8.1. Neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) darbingumo lygio pažymą;

8.2. Tikslinės grupės asmens, gydančio gydytojo išduotą išrašą, iš medicininių dokumentų (F027/a), kurioje nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, pažymoje taip pat turi būti nurodyta informacija apie asmens psichinę sveikatą. Pažyma turi būti išduota ne ankščiau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki asmens laikino atokvėpio (globos) paslaugos gavimo datos.

8.3. Vartojamus vaistus (psichotropinius, terapinius ar kitus). Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) savarankiškai pasirūpina vaistais viso laikino atokvėpio (globos) paslaugos teikimo metu ir atvykstant juos pateikia vyriausiajai slaugos administratorei.

V SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGAS TEIKIANTYS DARBUOTOJAI

9.  Laikino atokvėpio (globos) paslaugą institucijoje teikia:

9.1. socialiniai darbuotojai;

9.2. individualios priežiūros personalas;

9.3. užimtumo specialistai;

9.4. asmens sveikatos priežiūros specialistai.

VI SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ LAIKINO ATOKVĖPIO (GLOBOS) PASLAUGAS

10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintomis globos namų socialinės globos teikimo kainomis, laikino atokvėpio (globos) paslauga yra mokama (nustatytas paros įkainis). Paros kaina kasmet yra perskaičiuojama.

11. Paslaugos gavėjai už gautas laikino atokvėpio (globos) paslaugas turi apmokėti globos namams pagal pateiktą sąskaitą iki joje nustatyto termino.

12. Laikino atokvėpio (globos) paslauga teikiama pagal dvišalę paslaugų teikimo ir apmokėjimo už paslaugas sutartį, sudarytą tarp paslaugos gavėjo ir globos namų arba trišalę paslaugų teikimo ir apmokėjimo už paslaugas sutartį, sudarytą tarp paslaugos gavėjo, savivaldybės ir globos namų.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Laikino atokvėpio (globos) paslaugą teikiantys globos namai viešai skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie savo veiklą, vykdomus projektus, paslaugų teikimo sąlygas, personalą ir kitą informaciją.

14. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo nustatyta tvarka.

                                                  

____________________

Kėdainių socialinės globos namuose maitinimo paslaugas teikia ,,UAB Dussmann Service“

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Kėdainių SGN maitinimo organizavimo tvarka

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-11