BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Paslaugos ir apgyvendinimas

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Globos namuose trumpalaikė socialinė globa teikiama vadovaujantis socialinės globos normų aprašu, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, socialinių paslaugų įstatymu, socialinių paslaugų katalogu, socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais trumpalaikės socialinės globos teikimą, organizavimą ir finansavimą.

APGYVENDINIMO TVARKA

             ·         globos namuose trumpalaikės socialinės globos gavėjai – asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 - 40%

                       darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis

             ·         asmuo (jei asmuo veiksnus) ar globėjas/rūpintojas (jei asmuo neveiksnus/ribotai veiksnus) (toliau – asmuo ar globėjas/rūpintojas), pageidaujantis

                       gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas, pateikia laisvos formos rašytinį prašymą.

             ·         asmenys globos namuose gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba socialinės globos įstaigos

                       ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu.

             ·         paslauga teikiama ne trumpiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėnesių per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai.

ASMUO, ATVYKDAMAS Į KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS, TURI TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS

  

·         asmens tapatybės dokumentas (LR pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);

·          neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

·         pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;

·         forma 027/a. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų, nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai. Formoje įrašyti: ne vėlesnius nei 3 savaičių bendro kraujo ir šlapimo tyrimų rezultatus bei ne vėliau nei prieš 9 mėnesius darytas ir aprašytas plaučių rentgenologinis tyrimas;

·         neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvada dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;

·         pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

·         sprendimas dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje trumpalaikėms paslaugoms gauti;

·         savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai;

·         pažyma apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį;

·         asmens socialinės globos poreikio vertinimas;

·         sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;

·         teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);

·         informacija apie asmenį (asmens byla ir kiti su asmeniu susiję dokumentai (kopijos, nuorašai)) jei atvyksta iš kitos socialinės globos įstaigos;

SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE ASMENIUI TEIKIAMOS PASLAUGOS

             ·         informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo;

             ·         apgyvendinimo;

             ·         kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;

             ·         darbinių įgūdžių ugdymo;

             ·         laisvalaikio organizavimo;

             ·         asmens higienos paslaugų organizavimo;

             ·         maitinimo paslaugų organizavimo;

             ·         sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo;

             ·         kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

APMOKĖJIMO TVARKA

Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo ir globos namų (komercinė sutartis) arba paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo, savivaldybės ir globos namų (savivaldybės sprendimu) .

             Kai trumpalaikė socialinė globa teikiama savivaldybės sprendimu:

·         globa finansuojama pagal sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties sąlygos derinamos kol asmuo neapgyvendintas globos namuose.

·         asmeniui, laikinai išvykus iš globos namų ne ilgiau kaip trims paroms, nustatytas mokesčio dydis už socialinę globą nesikeičia.

·         asmeniui laikinai išvykus iš globos namų ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, savivaldybė nuo ketvirtos paros moka sutartyje nustatyto dydžio mokestį, asmuo moka 30 procentų asmens pajamų už vietos išsaugojimą;

·         jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, asmens išvykimo laikotarpiu savivaldybės mokėjimo dydis nesikeičia.

Kai trumpalaikė socialinė globa teikiama pagal komercinę sutartį:

·         asmuo ar globėjas/rūpintojas moka paros mokestį atsižvelgiant į negalią;

·         asmeniui, laikinai išvykus iš globos namų ne ilgiau kaip trims paroms, nustatytas mokesčio dydis  už socialinę globą nesikeičia.

·         asmuo, laikinai išvykęs iš globos namų ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, nuo ketvirtos išvykimo dienos moka 30 procentų  nustatyto mokesčio už vietos išsaugojimą.

 

 

DIENOS GLOBOS  VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 Dienos globos veiklos tikslai yra:

 • teikti suaugusiems asmenims su proto ir psichine negalia (toliau – paslaugų gavėjas) dienos

socialinės globos paslaugas, užtikrinančias įvairiapusiškus poreikius ir  geriausią interesą;

 • skatinant asmenų integraciją į visuomenę, didinant savarankiškumą visose žmogaus
 • asmenybės funkcionavimo srityse;
 • suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena paslaugų gavėjai, dirbti bei teikti joms pagalbą;

Dienos globos uždaviniai yra:

 • vykdyti dienos socialinės globos paslaugų asmenims ir pagalbos jų šeimos nariams programą;
 • teikti paslaugų gavėjams dienos socialinės globos paslaugas;
 • ugdyti jų socialinius įgūdžius.

Dienos globos funkcijos yra:

 • teikia socialines paslaugas, priskirtas dienos socialinę globą teikiančioms įstaigoms;
 • analizuoja ir vertina paslaugų gavėjo poreikius ir ieško galimybių juos patenkinti;
 • pagal poreikius sudaro individualius socialinės globos planus, užimtumo planus ir jais vadovaujantis teikia paslaugas;
 • organizuoja maitinimą, laisvalaikį, poilsį;
 • formuoja savitvarkos, buitinius, asmens higienos, namų ruošos įgūdžius;
 • rengia Dienos globos veiklos projektus ir juos įgyvendina;
 • vykdo kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos teisės aktams ir šiems  Nuostatams.

DIENOS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJAI

 • dienos globos paslaugų gavėjai – suaugę asmenys su protine ir/ar psichine negalia.
 • dienos globos paslaugų gavėjų amžius yra nuo 18 m.
 • dienos globą nepriimami asmenys, sergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų Dienos globos paslaugų gavėjų sveikatai.

ASMUO, NORĖDAMAS GAUTI  DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS, TURI TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS

Asmuo ar jo globėjas/rūpintojas, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo ir pageidaujantis sudaryti komercinę sutartį, su prašymu pateikia šiuos  dokumentus:

 • asmens  tapatybę  patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi  Lietuvoje) kopiją;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 • pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopija arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
 • sveikatos priežiūros įstaigos pažymą  027/a formą su  išvadomis.

Asmuo ar jo globėjas/rūpintojas, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo savivaldybės sprendimu, pateikia šiuos  dokumentus:

 • sprendimas dėl paslaugų asmeniui skyrimo Dienos paslaugoms gauti
 • asmens tapatybės dokumento kopija (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);
 • neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 • savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimas;
 • pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopija arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
 • pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduota forma 027/a.
 • neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvados kopija dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;
 • pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo.
 • Asmens, pageidaujančio gauti Dienos globos paslaugas, gavėjas ar globėjas/rūpintojas pasirašytinai supažindinamas su Dienos socialinės globos vidaus tvarkos taisyklėmis bei pasirašo Atsakomybės pasidalijimo sutartį.

 

 

 

 

GLOBOS KAINA 2023 METAMS

Ilgalaikė socialinė globa asmeniui su negalia - 1175 Eur ir asmeniui su sunkia negalia – 1330 Eur per mėnesį. 

Trumpalaikė socialinė globa ir laikino atokvėpio paslaugos vienos paros kaina asmeniui su negalia – 38,63 Eur ir asmeniui su sunkia negalia 43,73 Eur.

Dienos socialinės globos (institucijoje) paslaugos kaina asmeniui su negalia – 880 Eur ir asmeniui su sunkia negalia  - 1110 Eur per mėnesį.

Grupinio gyvenimo namai ( toliau – Gyvenimo namai) yra Kėdainių socialinės globos namų ( toliau – Globos namai) socialinio darbo padalinio struktūrinis padalinys.

Gyvenimo namų padalinyje apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Pirmumo teise Gyvenimo namuose apgyvendinami asmenys, kuriems jau teikiamos socialinės globos paslaugos Globos namuose.

TIKSLAS – teikti socialinę globą asmenims su negalia, tenkinti psichologinius, socialinius, medicininius, kultūrinius ir dvasinius kiekvienos gyventojo poreikius, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, skatinant būti savarankiškais, sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene.

UŽDAVINIAI:

 • ginti gyventojų teises bei teisėtus interesus;
 • ugdyti gyventojų savarankiškumą ir siekti jų integracijos į bendruomenę;
 • sudaryti saugias, žmogaus orumą užtikrinančias gyvenimo sąlygas;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę kiekvienam gyventojui.

FUNKCIJOS:

 • renka informaciją apie gyventojus ir analizuoja, vertina susidariusias socialines problemas bei nustato pagalbos poreikį;
 • teikia gyventojams informaciją apie pagalbos galimybes, pataria kaip galima pasinaudoti turima informacija, žiniomis, gebėjimais, padeda kasdieniame jų gyvenime;
 • analizuoja, ieško sprendimo būdų, tarpininkauja tarp gyventojų ir darbuotojų, įstaigos administracijos, atstovauja gyventoją už Gyvenimo namų ribų;
 • vertina esamą situaciją, paslaugų poreikį, pasirenkant socialinio darbo metodiką sudaro paslaugų teikimo planą;
 • rūpinasi tinkama bendravimo ir bendradarbiavimo tarp gyventojų ir darbuotojų aplinka, stengiasi išvengti konfliktinių situacijų;
 • organizuoja kultūrinę, laisvalaikio, užimtumo veiklą, išvykas, renginius, užsako periodinius leidinius;
 • rengia programas atsižvelgiant į turimus vidinius išteklius;
 • pataria ir padeda gyventojams tikslingai naudoti asmenines lėšas. Asmeninių lėšų panaudojimą kontroliuoja Kėdainių socialinės globos namų gyventojų turto tvarkymo komisija;
 • atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas;
 • atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir individualius poreikius teikia maitinimo paslauga

Filmuota medžiaga

 

                                                                                                             

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠAS

KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo Kėdainių socialinės globos namuose (toliau – globos namai) tikslą, priėmimo tvarką, suaugusiųjų asmenų su negalia šeimoms ir (arba) jų globėjams, koordinavimą ir teikimą, laikino atokvėpio paslaugos finansavimą, laikino atokvėpio paslaugos kokybės priežiūrą.

2. Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos, teikiamos suaugusiems asmenims su negalia (toliau – Tikslinė grupė), kuriuos namuose prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.                    

3. Laikino atokvėpio paslaugos teikėjas – globos namai.

4. Tikslinės grupės artimieji – šeimos nariai, artimieji, kurie namuose gyvena kartu su Tikslinės grupės asmeniu ir jį prižiūri ir (ar) globoja (rūpina).

5. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-444 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

II SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO TIKSLAS, GAVĖJAI

 

6. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – sudaryti sąlygas Tikslinės grupės artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su Tikslinės grupės asmens priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės Tikslinės grupės asmens priežiūros ir (arba) slaugos.

7. Laikino atokvėpio paslaugos gavėjas – suaugęs asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

8. Laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjais laikomi Tikslinės grupės artimieji.

III SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ

 

9. Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, globos namuose organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa, teikiama nuo 12 iki 24 valandų per parą. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė – iki 720 valandų per metus, jei nepanaudotos vienos paslaugos teikimo valandos kitoms paslaugoms teikti.

10. Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (dėl artimojo netekties, skyrybų, sveikatos problemų ir pan.), laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, nepertraukiamai gali būti teikiama iki 90 parų.

11. Tarp laikino atokvėpio paslaugos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo turi būti ne trumpesnė nei 14 dienų pertrauka.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ GAUTI LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS, DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PASLAUGAI GAUTI, PATEIKIMAS

 

12. Prašymą gauti laikino atokvėpio paslaugą gali pateikti Tikslinės grupės artimasis, šeimos narys ir (ar) jo globėjas, rūpintojas. Raštiškas prašymas (1 priedas) pateikiamas gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba globos namams tiesiogiai arba paštu.

13. Globos namuose įsteigtos 2 vietos laikino atokvėpio paslaugai, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikti. Sudaroma visų besikreipiančiųjų paslaugą gauti eilė, nurodant asmens vardą ir pavardę. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo eilė sudaroma laikantis šių prioritetų:

13.1. Tikslinės grupės asmeniui nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

13.2. Tikslinės grupės asmeniui nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

13.3. bent vienas iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, serga lėtinėmis ligomis;

13.4. bent vienas iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, yra vaikas iki 14 metų arba asmuo su negalia;

13.5 Tikslinės grupės asmenį augina, prižiūri, globoja (rūpina) vienas asmuo;

13.6. bent vieno iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, dienotvarkė yra pasikeitusi dėl įvairių su darbo santykiais susijusių aplinkybių ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu;

13.7. bent vieną iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, ištiko krizė (artimojo netektis, skyrybos, sveikatos problemos ir pan.) ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu.

14. Jei, vadovaujantis 13 punktu nustatomi keli prioritetai, jie sujungiami ir eiliškumas nustatomas pagal bendrą jų kiekį.

15. Jei prioritetų skaičius vienodas, eiliškumas nustatomas pagal prašymo gavimo datą ir registracijos Nr.

16. Asmenys, teikdami prašymą gauti laikino atokvėpio paslaugą gauti, pateikia šiuos dokumentus ar patvirtintas jų kopijas (jei kreipiasi tiesiogiai, pateikia dokumentų originalus, kurie, padarius jų kopijas, grąžinami; jei kreipiasi paštu, pateikia patvirtintas dokumentų kopijas):

16.1. Tikslinės grupės asmens ir laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą). Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, įsitikinus asmens tapatybe, grąžinamas pateikusiam asmeniui, kopija nedaroma;

16.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmeniui išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

16.3. įprastinę laisvos formos Tikslinės grupės asmens dienotvarkę, kurioje turi būti aprašytos jo įprastos dienos veiklos ir nurodytas jų laikas (valandos);

16.4. dokumentus, pagrindžiančią prioriteto nustatymą;

16.4.1. prioritetui, nurodytam 13.3 papunktyje, pagrįsti gydytojo išduotas medicinos dokumentų išrašas (F027/a), kuriame nurodyta, kad asmuo serga lėtine liga;

16.4.2. prioritetui, nurodytam 13.6 papunktyje, pagrįsti pateikiama pažyma iš darbovietės ar Užimtumo tarnybos apie esamas ir planuojamas asmens veiklas, susijusias su darbo santykiais;

16.4.3. kiti dokumentai, kuriais galima pagrįsti prioriteto nustatymą.

17. Laikino atokvėpio paslaugos poreikį nustato socialiniai darbuotojai, paskirti savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS TEIKIANTYS DARBUOTOJAI

 

18.  Laikino atokvėpio paslaugą teikia:

18.1. socialiniai darbuotojai;

18.2. individualios priežiūros personalas.

19. Paslaugas teikiančių specialistų funkcijos, teisės ir atsakomybės nustatomos pareigybių aprašymuose.

 

VI SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS

 

20. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo kainą nustato globos namai. Kaina kasmet yra perskaičiuojama.

21. Tikslinės grupės asmenų mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugą dydis ir tvarka nustatomi vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo nuostatomis.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Laikino atokvėpio paslaugą teikiantys globos namai viešai skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie savo veiklą, vykdomus projektus, paslaugų teikimo sąlygas, personalą ir kitą informaciją.

23. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo nustatyta tvarka.

 

____________________

Kėdainių socialinės globos namai užtikrina ilgalaikę socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

APGYVENDINIMO TVARKA

 • Į globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios;
 • Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
 • Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
 • Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui;
 • Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje

SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE ASMENIUI TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • ilgalaikė socialinė globa (asmenį apgyvendiname socialinės globos namuose  ir suteikiame jam visą reikalingą pagalbą);
 • informavimas ir konsultavimas (teikiame gyventojams reikalingą informaciją, aprūpiname periodiniais spaudos leidiniais);
 • tarpininkavimas ir atstovavimas (stipriname ryšius su artimaisiais bei giminėmis, bendradarbiaujame su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis, globos organizacijomis, );
 • apgyvendinimas (apgyvendiname dviviečiuose kambariuose su būtinaisiais baldais);
 • darbinių ir kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (stengiamės sudominti lauko darbais, savitvarka ir kita);
 • dvasinių poreikių tenkinimas (suteikiame galimybę lankytis bažnyčioje, švenčiame religines šventes ir kita);
 • laisvalaikis (organizuojame kultūrinius bei sportinius renginius, išvykas, poilsį prie jūros ir kita

ASMUO, ATVYKDAMAS Į KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS, TURI TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS

 • siuntimas į stacionarią globos įstaigą;
 • asmens dokumentas (LR pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);
 • neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;
 • savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos:
 • pažyma apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimą;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą.
 • nekilnojamojo turto registro pažyma;
 • sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;
 • teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);
 • forma 027/a. (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 27 d. pakeitimo Nr. A1-216, punktu 2.9. ,,…Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų, nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai…“).
 • neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvados dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;
 • atvykstančio asmens charakteristika.
 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 27 d. pakeitimo Nr. A1-216, punktu 21.3. „…Asmeniui iš socialinės globos įstaigos išvykstant į kitą socialinės globos įstaigą, informacija apie asmenį (asmens byla ir kiti su asmeniu susiję dokumentai (kopijos, nuorašai)) yra perduodami tai socialinės globos įstaigai, į kurią asmuo išvyksta“.

Apgyvendinant asmenį globos namuose yra sudaroma dvišalė sutartis tarp asmens ir Kėdainių socialinės globos namų administracijos. Pasirašytinai supažindinamas su Kėdainių socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-11